تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!
 
مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد.
 
میوهٔ حقیقی دراین درخت محتوی مغز یعنی قسمت خوراکی میوه می باشد. میوه دارای قسمتی لوبیایی شکل، و در انتها نسبتاً طویل و متورم است که در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراکی میوه قرار دارد که پس ازرسیدن کامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند.

مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد.

 

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!

تصاویری از شکل اصلی و اولیه بادام هندی!

 
 
 

تبلیغات