تبلیغات

تبلیغات

عکس دکتر چمران بر سر مزار دکتر شریعتی

مجموعه : مجله خبری
عکس دکتر چمران بر سر مزار دکتر شریعتی

 

از چپ به راست: شهید دکتر مصطفی چمران، احسان شریعتی ، دکتر ابراهیم یزدی / زینبیه دمشق ، سال 1356

عکس دکتر چمران بر سر مزار دکتر شریعتی

 

عکس دکتر چمران بر سر مزار دکتر شریعتی

 

 

a