تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خدایا منو بغل کن …! (عکس)

مجموعه : سخنان بزرگان
خدایا منو بغل کن …! (عکس)

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می‌خواند
اگر هیچکس نیست، خدا که هست . . .

خدایا منو بغل کن …..

خدایا منو بغل کن ...! (عکس)

خدا نوشت

نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای ” خدا ” باز دارد . . .

 

پروانه که عمر کوتاهی دارد

این عمر ماست که پروانه پروانه میرود ….

محمد رضا موچانی

خدایا منو بغل کن ...! (عکس)

قشنگ نوشت

اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست

وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد . . .

 

 

تبلیغات