تبلیغات

تبلیغات

عاشقانه های زندگی زیبا … ( تصویری )

مجموعه : عاشقانه
عاشقانه های زندگی زیبا … ( تصویری )
 زندگی زیباست …
و هر روزش آغازی دوباره
برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته
عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
زندگی زیباست …
به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز …
و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز …

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی
با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش …
بی سایه، بی غم

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
و با اندکی پستی و بلندی …
کسی چه می داند ؟
همیشه آنگونه که میخواهیم نیست …
و هرچه میخواهیم به دست نمی آید …
هجران ها هم حکمتی دارند

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )

اما زندگی همچنان زیباست
می توان خاطراتی خوب در ذهن حک کرد
و باقی را دور ریخت …
یاد زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )

پاییز را هم می توان زیبا دید
نگو خزان است و زردی
اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند
همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان را می سازند
خش خش برگ ها هم زیباست
اگر بخواهیم

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
مشکل همیشه هست
نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد
باید دید و نگرش عوض شود
نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را
برایمان به ارمغان می آورد
این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی
عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم
همیشه یک راه پاسخگو نیست
جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم
شاید اینگونه پیروز شدیم …
راه های حل مشکلات زیاد است و
همه کلیدی به دستمان خواهند داد

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان
گسیخته نشود …
عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم
و خالق ِ یکتا، بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد
و نظاره گر و دست گیر ماست
تنهایمان نمیگذارد
چه در سختی
و چه شادی

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد
و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم
آری اینگونه است رسیدن به اوج
باید بخواهیم
نهراسیم
بتوانیم
ببینیم
تلاش کنیم
فردا را بخواهیم
از گذشته به جز تجربیاتش مابقی را دور ریزیم

عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )
آری
زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش
باز هم زیباست
رنگارنگ و شیرین
عاشقانه های زندگی زیبا ... ( تصویری )

تبلیغات