تبلیغات

تبلیغات

راهكار موفقیت

راهكار موفقیت

راهكار موفقیت

برای هر روز از ماه ، گفتاری كوتاه پیشنهاد شده است. روز را در ساعت مناسبی آغاز كنید. گفتار را چند بار تكرار كنید.

دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت یك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنید.

با هر بار تكرار , بگذارید كلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر نا خود آگاه تان شود.

به تدیج مفهوم كاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد كه اگر بخواهید آنها را طی یك دوره یاد بگیرید در پایان حقایق ارائه شده با شما یكی خواهد شد.

آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنید در هر فرصت آن را مرور كنید..

حتی المقدور آن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید.شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور كنید.

سعی كنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب كنیدو بگذارید با ضمیر آگاهتان یكی شود.


روز اول

به دیگران آزادی بده تا خودشان باشندبا خودت سختگیر باش ,ولی با دیگران با ملایمت رفتار كن .


روز دوم

بیشتر به نیروی تفكر متكی باش تا نیروی جسم .


روز سوم

خودت فكر كننگذار كه دیگران برایت فكر كنند


روز چهارم

عقاید را به دیگران تحمیل نكن.بلكه آنها را با ملایمتبه سمت دیدگاه های خود هدایت كن


روز پنجم

از درون قوی باش تا به دیگران هم قدرت بدهیمانند درخت بلوط تنومندی كه سایه اش موجودات دیگر را پناه می دهد


روز ششم

برای دیگران , دوستی صادق باش و خود را خدمتكای بدان كه همواره در صدد خدمت به دیگران است


روز هفتم

سعی كن در هر كاری كه انجام می دهی بهترین باشی , برای دستیابی به این هدف , لازم

نیست دائما در صدد رقابت با دیگران باشی , بلكه این هدف را باید درون خودت پرورش بدهی


روز هشتم

همیشه با درستی و صداقت زندگی كن .به ندرت و با احتیاط قولبدهو اگر قول دادی ,در هر شرایطی به آن وفادار بمان .

موفقیت واقعی را تنها با صداقت می توان یافت


روز نهم

به خودت مغرور نشو جهان پیرامون بسیار بزرگ تر از توست .

درجریان آن شناور باش و بدان قدرتی كه تو را به حركت در میآورد بسیار قوی تر از توست .


روز دهم

فكر من مال من را از سرت بیرون كن . خود را فقط جزئی بدان از حقیقت بسیار بزرگ


روز یازدهم

شمشیر عقل را در آتش عمل شكل بده . فكری را دنبال كن كه نه فقط منطقی , بلكه عملی هم باشد.


روز دوازدهم

خود را در حصار دلیل و منطق حبس نكن , زیرا منطق تنها از راه های رسیدن به حقیقت استوره حقیقت فراتر از منطق است

.نگذار كه منطق تو را بفریبد .استدلال زمانی دوست توست , كه الهام آن را هدایت كند .


روز سیزدهم

درست یا غلط بودن هر چیز را در قلبت احساس تا قدرت استدلال ذاتی و واقعی ات پرورش یابد قدری خود را از نقطه نطرات دیگران جدا كن .


روز چهاردهم

از منطق برای سركوبی دیگران استفاده نكن . بلكه در بحث ها با ملایمت و به عنوان ابزاری برای روشن ساختن موضوع از آن استفاده كن


روز پانزدهم

در بحث بی غرض و منصف باش . بگذار حقیقت راه نكایت باشد نه تمایل به غلبه كردن .

بدان كه دستیابی به حقیقت تنها پیروزی ای است كه ارزش تلاش دارد


روز شانزدهم

مهربانی و مراعات حال دیگران , هر دو از نشانه های قدرت درونی است .

عقاید دیگران را در كنار عقاید خودت بپذیر و به یاد داشته باش كه تسلط بر خود بزرگترین پیروزی است


روز هفدهم

با خودت محكم و قوی ,و با دیگران با ملایمت رفتاركن.


روز هجدهم

قدرت درونی خصوصا در مردان , بیش از آن كه فكرش را بكنی بستگی به كنترل

امیال جنسی دارد مردانگی را در خوشتنداری بدان, نه در آوردن امیال ……


روز نوزدهم

برای این كه ماهیت تمایل جنسی ات را تغییر دهی , احساس كن انرژی این تمایلات دائما از قسمت پایین

ستون فقراتت به سمت بالا و از آن جا به مغز جریان دارد . از این تمرین لذت زیادی خواهی برد


روز بیستم

برای تقویت اراده وظائف سخت را قبول كن و سعی كن آنها را كامل انجام دهی روزی یك كار را كه باعث تقویت اراده شود انجام بده


روز بیست و یکم

به دنبال ستاره آقا منشی باش , حتی اگر آن ستاره برای كس دیگری ندرخشد …


روز بیست و دوم

اقتدار شخصیت را با پایبندی به تعهدات افزایش بده , نه با تحمیل عقایدت را به دیگران


روز بیست و سوم

مانند درخت كاج باش . ریشه های محكمت در زمین و شاخه های آرمان هایت بر بلندای آسمان باشد


روز بیست و چهارم

هدف از انجام هر كاری , ایجاد شادی باشد


روز بیست و پنجم

هنگام پیروزی جوانمرد و هنگام شكست آرام و استوار باش , هرگز اجازه نده كه شكست , حقیقت وجودت را در خود محصور كند .

آن وقت خواهی دید كه خود شكست تبدیل به پیروزی خواهد شد.


روز بیست و ششم

به دیگران احترام بگذار تا آنها هم به تو احترام بگذارند .


روز بیست و هفتم

بخشند گی و قدر شناسی را در خود تقویت كن . این دو از نشانه های جوهر پاك وجودند .

این را بدان كه اگر بخواهی دیگران دوستت باشند , باید چند امتیازی به آنها ببازی .


روز بیست و هشتم

سعی كن در انجان هر كاری اشتیاق داشته باشی و اگر نداری آن را تقویت كن.عقل بدون احساس مانند فصل پائیز است , زیبا ولی بیجان .


روز بیست و نهم

از عشق الها بگیر , اما بالاتر از هر چیز بگذار صداقت بر تو حاكم باشد نه احساس .


روز سی ام

با طرد خود خواهی , خود پسندی و غرور , بگذار عشق طبیعی در قلبت جوانه بزند .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات