تبلیغات

تبلیغات

دعا و ارتباطش با سلامتی

مجموعه : دینی
دعا و ارتباطش با سلامتی
 
بر اسـاس‎ پژوهشی‎ كه در دانشگاه‎ پنسیلوانیا صورت‎‎ گرفت، با استفاده‎ از نوعی‎ رنگ‎ رادیواكتیو فعالیت‎ مغز را پیش‎ از دعا و هنگام‎ دعا و مراقبـه‎ اسكن‎‎‎ و از آن عكسبرداری‎ كردند

بـر اسـاس‎ پژوهشی‎ كه در دانشگاه‎ پنسیلوانیا صورت‎‎ گرفت، با استفاده‎ از نوعی‎ رنگ‎ رادیواكتیو فعالیت‎ مغز را پیش‎ از دعا و هنگام‎ دعا و مراقبـه‎ اسكن‎‎‎ و از آن عكسبرداری‎ كردند، كه‎ نشـان می‌‌دهد هنگام‎ دعا و مراقبه‎ فعالیت‎‎ قـسمـت پیشانی‎‎ ”لوب‎ فرونتال‎” مغز افزایش‎ می‌یابد و فعالیت‎ بخشی‎ از مغز كه‎ احساس‎ ”خـود یـا من‎‎ بودن” به‎‎ ما می‌دهد كاهش‎ می‌یابد، به عبارت‎ دیگر مرز بین‎ خود و دنیای‎ خارج‎ كـم‎ رنگ‌تر می‎شود .
 
همچنین‎ دعا و مراقبه‎ سبب‎ تحریك‎ فعـالـیـت‎ هیپوتالاموس‎ یعنی‎ مركز كنترل‎ ضربان‎ قلـب‎، فشار خون‎‎ و هـورمـون‌هـایـی‎ مثـل‎ هـورمـون كورتیزول‎ یا هورمون‎ استرس‎ می‎ شود. هورمون‎‎ كورتیزول‎ فعالیت‎ دستگاه‎ ایمنی‎ بدن را مهار می‌‌كند بنابراین‎ دعا و مراقبه‎ سبـب‎ كاهش‎‎ هورمون‎ كورتیزول‎ و افزایش فعـالـیـت‎ دستگاه‎ ایمنی‎‎ بدن‎ می‌شود. این‎‎ پژوهش‌ها نشان می‎دهـد، دعـا سبب‎ كاهش‎ فشار خون، تخـفیـف‎ درد و تـورم‎ مفصل‎ها و كاهش‎ درد بیماران‎ سـرطانـی‎‎ مـی‌شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات