تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی جالب از دیدار بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان دنیا

عکسهایی جالب از دیدار بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان دنیا
سلطان کوسن که ترک تبار است در شهر استانبول ترکیه از کوتاه قدترین مرد جهان که یک فرد چینی است استقبال کرد..سلطان کوسن با 2 متر و 46 سانتیمتر قد رسما بلند قدترین مرد دنیا لقب گرفته است..

پینگ پینگ هم 74 سانتی متر قد دارد. این دو در استانبول به ابتکار کتاب جهانی گینس دیدار کردند..گینِس در سال 1955 چاپ شد. این کتاب اکنون در بیش از یکصد کشور به 25 زبان چاپ می‌شود..

 
عکسهایی جالب از دیدار بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان دنیا

.

 
a