تبلیغات

تبلیغات

آیا صلوات بر آل محمد(ص) سنت و در تشهد نماز واجب است؟

مجموعه : دینی
آیا صلوات بر آل محمد(ص) سنت و در تشهد نماز واجب است؟
 
بخاری در جلد سیم از صحیح و مسلم در جلد اول صحیح و سلیمان بلخی حنفی در ینابیع الموده حتی ابن حجر متعصب در صواعق و دیگران از علماء بزرگ اهل تسنن از كعب بن عجزه نقل می كنند كه چون آیه "ان الله و ملئكته یصلون علی النبی" الخ نازل گردید عرض كردیم یا رسول الله طریقه سلام كردن بر تو را دانستیم چگونه صلوات بر شما بفرستیم حضرت فرمودند به این طریق صلوات بفرستید "اللهم صل علی محمد و آل محمد" و در روایات دیگر "كما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید"

و امام فخر رازی در ص 797 جلد ششم تفسیر كبیر نقل می نماید كه از رسول اكرم(ص) سوال نمودند چگونه صلوات بر شما بفرستیم فرمودند بگویید "اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارك علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید"

و ابن حجر هم همین روایت را با مختصر اختلافی در الفاظ از حاكم نقل نموده آنگاه اظهار عقیده و رای نموده گوید "و فیه دلیل ظاهر علی ان الامر بالصلوات علیه الصلوات علی آله" یعنی در حدیث دلیل ظاهر است بر اینكه امر به صلوات بر پیغمبر(ص) صلوات بر آل آن حضرت هم هست و نیز روایت نموده است كه فرمود "لا تصلوا علی الصلوه البترا" یعنی صلوات بترا و بریده بر من نفرستید عرض كردند یا رسول الله صلوات به تو را كدام است فرمود اینكه بگویید "اللهم صل علی محمد" بلكه بگوئید "اللهم صل علی محمد و علی آل محمد"

و نیز از دیلمی نقل نموده كه رسول اكرم(ص) فرمود "الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آله" یعنی دعا در حجاب می ماند (و مستجاب نمی شود) تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند.
و از شافعی نقل می كنند كه گفت:

یا اهل بیت رسول الله حبكم

فرض من الله فی القرآن انزله

كفاكم من عظیم القدر انكم

من لم یصل علیكم لا صلوة

یعنی: ای اهل بیت رسول الله دوستی شما را خدا در قرآن مجید واجب نموده در بزرگی مقام و مرتبه شما همین بس است كه هر كسی بر شما صلوات نفرستد نماز او قبول نمی شود (مراد شافعی صلوات در تشهد نماز است كه اگر عمداً‌ ترك كنند باعث بطلان و عدم قبولی نماز است)

نظر به فرموده رسول اكرم(ص) كه "الصلوة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها" (یعنی: نماز ستون و نگاهبان دین است اگر نماز قبول شد ما سوای آن از اعمال قبول می شود و اگر نماز رد شد ماسوای آ‌ن هم رد می شود)

پس برادران اهل سنت، سلام و صلوات بر اهل بیت پیغمبر(ص) بدعت نیست بلكه سنت و عبادتی است كه دستور خود پیغمبر است و انكار این معنی را قطعاً‌ نمی كنند مگر خوارج و نواصب و متعصبین عنود و مبغضین لجوج خذلهم الله كه امر را بر برادران اهل سنت مشتبه نموده و می كنند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات