تبلیغات

تبلیغات

از رحمت خدا مایوس نشوید

مجموعه : دینی
از رحمت خدا مایوس نشوید
 
کتاب A«گنجینه جواهرA» (كشكول ممتاز) – شراب مى خوردم ، در اول ماه رمضان شراب خوردم پس مادرم مرا نهى نمود و با من تندى مى كرد، من در حال مستى مادرم را برداشته و به تنور انداختم. مالك بن دینار گوید: سفر حج رفتم ، جماعتى را در عرفات دیدم به خود گفتم : كاش مى دانستم حج كدام یك از اینها مورد قبول است تا او را تهنیت بگویم و كدام یك مردود است تا او را تسلیت گویم ، در جواب دیدم گوینده اى مى گوید:
 
(( ((قد غفر الله للقوم اجمعین الا محمدبن هارون البلخى فقد رد الله علیه حجه )) ))خداوند همه این جماعت را به نعمت مغفرت عزیز گردانید جز محمدبن هارون بلخى را كه حج او مردود است ، زمانى كه صبح نمودم آمدم به نزدیك اهالى خراسان و از ایشان احوال محمدبن هارون بلخى را پرسیدم ، گفتند: آن مردى زاهد و عابد است او را در خرابه هاى مكه باید پیدا نمائى ، بعد از گردش زیاد او را در خرابه اى دیدم در حالیكه دست او در گردنش بسته و زنجیر در پاهایش بود و او در حالت نماز بود، همین كه مرا دید، پرسید تو كیستى ؟ گفتم :
 
مالك بن دینار، گفت : خواب دیده اى ؟ گفتم : بلى گفت : هر سال مردى صالح در خصوص من خواب مى بیند، گفتم : سبب امر چیست ؟ گفت : من شراب مى خوردم ، در اول ماه رمضان شراب خوردم پس مادرم مرا نهى نمود و با من تندى مى كرد، من در حال مستى مادرم را برداشته و به تنور انداختم پس از آنكه بهوش آمدم ، زنم به من خبر داد كه تو چنین كار شنیعى انجام دادى ، من هم همان دستى را كه مرتكب این كار زشت شد بریدم و پایم را با زنجیر بستم و هر سال حج انجام مى دهم ، و دعا و استغاثه مى نمایم به این نحو:
 

(( یا فارج الهم و یا كاشف الغم ، فرج همى و اكشف غمى و ارض عنى امى .))
اى برطرف كننده غم و اندوه ، برطرف كن غم و اندوه مرا و مادرم را از من راضى كن تا جرم و تقصیر من عفو نماید،
همین قدر بدان كه بعد از عمل زشت از آنها دست كشیدم و بیست و شش ‍ نفر غلام و بیست و شش كنیز آزاد نمودم .
مالك مى گوید: گفتم اى مرد نزدیك بود كه با این كار زشت و قبیح تمام روى زمین را بسوزانى .
مالك مى گوید: همان شب حضرت رسول اكرم صلى الله علیه و آله را در خواب دیدم كه فرمود: اى مالك مردم را از رحمت خداى متعال محروم نگردان ، دانسته باش كه خداى تعالى به حال محمد بن هارون توجه نمود و دعاى او مستجاب فرمود و گناهانش را بخشید.
 

او را خبر ده كه سه روز از روزهاى دنیا در میان آتش مى ماند، خداوند دل مادر او را به مایل مى كند و به ترحم مى آورد، و مادر او را حلال مى كند، مادر و فرزند هر دو با هم داخل بهشت مى شوند.
مالك مى گوید: من آمدم و خواب خود را براى او نقل كردم همینكه شنید این مژده را روح از بدنش جدا شد من او را غسل داده و كفن نمودم و نماز خوانده و دفنش كردم

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات