تبلیغات

تبلیغات

ساعت تحویل سال نو 1389

مجموعه : مجله خبری
ساعت تحویل سال نو  1389
با شادباش نوروز – تحویل سال نو


تحویل سال نو ۲۵۶۹ – ساعت ۹ و ۲ دقیقه و ۰۰ ثانیه بعد از ظهر شنبه اول فروردین ۱۳۸۹ در ایران

 

Tehran: Saturday:      09:02:00 PM      March 20, 2010
New York: Saturday 01:32:00 PM March 20, 2010
Chicago: Saturday 06:44:00 AM March 20, 2010
Denver: Saturday 05:44:00 AM March 20, 2010
Los Angeles:      Saturday 04:44:00 AM March 20, 2010
London: Saturday 05:32:00 PM March 20, 2010
Paris: Saturday 06:32:00 PM March 20, 2010
Rome: Saturday 06:32:00 PM March 20, 2010
Berlin: Saturday 06:32:00 PM March 20, 2010
Athens: Saturday 07:32:00 PM March 20, 2010
Jerusalem: Saturday 07:32:00 PM March 20, 2010
Moscow: Saturday 08:32:00 PM March 20, 2010
Tokyo: Sunday 02:32:00 AM March 21, 2010
Sydney: Sunday 04:32:00 AM March 21, 2010
UTC/GMT: Saturday 05:44:00 PM March 20, 2010

تبلیغات