تبلیغات

تبلیغات

پیدای پنهان

مجموعه : دینی
پیدای پنهان

در رستاخیز ظهور، انسان در اوج تربیت خویش به پایگاهی می رسد كه تصور آن در دنیای كنونی دشوار است .

در بحران تضادها و كشمكشهای مادی حاكم بر اجتماعات بشری ، تصور اجتماعی كه مردم در داد و ستدها، كارخانه ها، مزارع برای سود كار نكنند، و معیار پیوندهای گروهی و جمعی را مبتنی بر اصل سوددهی و سودآوری ندانند، بلكه همه با هم دوست و برادر باشند، و براساس برادری و دوستی انسانی به همكاری و مبادله و تلاش بپردازند، آسان به نظر نمی رسد.

 

لیكن استعداد فوق العاده انسان در تربیت پذیری و وجود نمونه های بسیار والا و كاملی از این دست انسانها در همه اجتماعات ، موضوع را آسان و ممكن می سازد، به ویژه با توجه به عمق و اصالت شیوه های الهی و انسان شناسانه امام مهدی (ع )و ژرفای نفوذ سخن و كلام آن رهبر وارسته و خدایی .

برخی از شیعیان ، به امام باقر گفتند:ما در كوفه گروه بسیاری هستیم .اگرشما فرمان دهی ، همه فرمان برند و پشت سر تو بیایند.گفت :آیا چنین هست كه یكی از گروه بیاید و آنچه نیاز دارد از جیب دیگری بردارد؟ گفتند:نه .فرمود:پس این گروه (كه برای دادن مال به یكدیگر این گونه بخل بورزند)برای دادن خون خویش (در راه اصلاح جامعه و احقاق دیگران )بخیلتر خواهند بود آنگاه فرمود:مردم هم اكنون آسوده اند كه در حال توقف حركت تربیتی اسلام به سر می برند.از مردم همسر می گیریم و به آنان همسر می دهیم .از یكدیگر ارث می بریم .

حدود را اقامه می كنیم .امانت را باز می گردانیم (یعنی زندگی مردم در همین حداست و نه كاملا اسلامی )، اما به هنگام رستاخیز قائم ، آنچه هست دوستی و یگانگی است ، تا آنجا كه هركس ، هر چه نیاز دارد، از جیب آن دیگری برمی دارد بدون هیچ ممانعتی .(مزامله )رفاقت و دوستی خالص است ، پس در دوران ظهور، رفاقت و دوستی چنان صادقانه انجام گیرد كه مانند دو تن كه در دو طرف شتر نشسته اند و متعادل قرار گرفته اند، همگان در مسائل و امور مربوط به معشیت و زندگی و حیات این گونه تعادلی داشته باشند.

با بررسی این جوانب گوناگون ، روشن می شود كه امكان دارد از همین انسانها، چنان افرادی شایسته ساخت ، و روابط اجتماعی را بر چنان معیارهای والا بنا نهاد، و بخشهای عظیمی از مشكلات جامعه انسانی را از راه تربیت درست حل كرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات