تبلیغات

تبلیغات

حكم خدا

مجموعه : دینی

«خداوند، شما(مسلمین )را در مواقع بسیار یاری داد;روز نبرد حنین ، آنگاه كه زیادی سپاهیان ، شما را به عجب و غرور واداشت و هیچ فایده ای برای شما نداشت و زمین بر شما با آن وسعت و فراخی تنگ شد، تا آنكه پشت به دشمن و رو به فرار نهادید، سپس خداوند آرامش خود را بر رسولش و مومنین نازل فرمود و سربازانی را كه شما آنان را نمی دیدید، برای یاری تان فرود آورد و كفار را عذاب داد.این مجازات كافران است ».
سوره توبه آیه های 25 و 26

عده ای گمان می كنند دنیا و سمت و سوی جوامع انسانی تنها در اختیار آنهاست و قدرتی دیگر فراسوی قدرت آنان هیچ نقشی در رویدادهای اجتماعی ندارد.آنان علت تحولات اجتماعی انسان را در طول تاریخ ، تنها بر پایه قدرت قدرتمندان تفسیر می كنند و این تفكر باطل ، بشر را به مصیبتهای ویرانگر گرفتار كرده و همواره فضای ترس و دلهره را بر روح و جان او مستولی ساخته است .


اما واقعیت به گواه تاریخ چیز دیگری است .موسای كلیم (ع )در برابر فرعون و طاغوت مصر، سخن از توحید و عدالت زد و او را از كشتن و ظلم به قوم بنی اسرائیل بازداشت ، اما فرعون برآشفت و همانند طاغوتهای فعلی دستها و پاهای فراوانی را برید و انسانهای بی گناه زیادی را كشت .طاغوتها و فرعونها در طول تاریخ بشریت آمدند و رفتند و خونهای بسیار ریختند، اما خداوند همچنان منادیان رحمت و رسولان بشارت را برای مردم مظلوم و رنجور فرستاد تا بشر را به سوی قانونمندی الهی و عبادت خداوند فرا خوانند و دیگر هیچ قدرتی برای بشریت تعیین تكلیف نكند، و بدین شكل دو صف در بشر شكل گرفت :صف اول ;مومنان به خداوند و صف دوم ;كافران به خداوند.


مومنان با پارسایی و ایمان واقعی به خداوند توكل كردند و با گروهی اندك و تجهیزاتی كم بر تعداد زیاد كافران و تجهیزات فراوان آنان پیروز شدند و نام انبیا و مومنان در طول تاریخ بشریت در مقابل فرعونیان و ستمگران ، چون خورشید علم و عدل بر تاریكی جهل و ظلم درخشید و نام ادیان الهی جاودان شد، اما امتحان مستمر خداوند ثابت كرد كه عده ای ایمان ضعیف دارند و با گذشت زمان ، خدا را فراموش می كنند و دل به ابزارهای نظامی و تعداد سپاه خوش دارند;غافل از آن كه تعیین كننده واقعی ، ذات بی همتای ربوبی است .

اوست كه كمر ستمگران و ظالمان را می شكند و از دین ایمان و مومنان دفاع می كند.آماده سازی قدرت نظامی و آرایش مدافعان فرمان الهی است كه نشانه ایمان است ، اما در عین تدبیر و تعلیم باید به خداوند اندیشید و برای او كار كرد و از او استعانت جست .در جنگ «بدر»همانند ابتدای سالهای دفاع مقدس ، ارتش اسلام از محدودیت تجهیزات و نیرو برخوردار بود، اما پیروزی شگرفی به دست آورد.این در حالی بود كه در اواخر سالهای عمر شریف پیامبر(ص )جنگ «حنین »با تكیه برنفرات بیشتر و تجهیزات كاملتر علیه قبایل طائف در ابتدا با شكست مواجه شد، اما خداوند در پایان نیروهای مسلمان را پیروز كرد.مهم این است كه مسلمانان به وظیفه الهی خود، یعنی پارسایی و تقوا معتقد و عامل باشند و نادیده انگاشتن خداوند و تكیه بر تجهیزات نظامی در مقابل كفار و یا به سخریه گرفتن مفاهیم الهی و در خلوت به سبك و روش كفار زیستن ، فكر بیهوده ای است كه سرانجام خداوند این گونه افراد را به مذلت و خواری می كشاند.


خداوند همان طور كه بر آحاد بشر حكم و تقدیر دارد، بر جوامع انسانی نیز حكم می كند و سرنوشتی معین در ظرف زمان مقرر می فرماید، اگر میل مسلمانان و جماعت آنان به سوی خداوند باشد و جهان را محضر او بدانند، توفیق الهی شامل حال آن جامعه است ، اما اگر ظاهر جامعه اسلامی و مهمتر از آن باطن جامعه بر كبر و ظلم و شهوترانی استوار شود، به طور قطع از توفیقات الهی بی بهره خواهد ماند و حكم حقارت و ذلت علیه چنین جامعه ای رقم خواهد خورد.


اكنون كه در ماه ضیافت الهی هستیم و سحرگاهان به نجوا و راز و نیاز مشغولیم ، فرصت را مغتنم بشماریم و به یاد آوردیم سالهایی را كه علیه طاغوت عراق ، نفرین ولعن مومنان به آستان ربوبی می رسید و این گونه اجابت شد كه دلیلی بر صدور حكم خدا علیه طاغوتیان است و هیچ اراده ای نمی تواند خود را بر اراده حكم خدا تحمیل كند، مهم جلب خرسندی و خشنودی خداوند است كه با پارسایی واقعی ممكن و میسور می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات