تبلیغات

تبلیغات

سیماى حضرت فاطمه علیهاالسلام

مجموعه : دینی
سیماى حضرت فاطمه علیهاالسلام

در روز قیامت

چهره مقدس و ملكوتى فاطمه زهرا علیهاالسلام در تاریخ اسلام آنقدر تابناك و روشن است

كه چندان به تحقیق و بررسى نیاز ندارد، اما با توجه به ایام شهادت آن بزرگوار شایسته است

اندكى درباره فضایل حضرتش گفتگو كنیم. بر این اساس، به سراغ روایات نورانى معصومان

علیهم السلام مىرویم تا با مقام و جایگاه آن حضرت در قیامت آشنا شویم.

كیفیت برانگیخته شدن

برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناك آینده بشر است، زمانى كه معصومین

علیهم السلام همواره بدان مىاندیشند و گاه از خوف آن بیهوش مىشدند. فاطمه

صلوات الله علیها نیز چنین بود و بیشتر به آن زمان مىاندیشید.

فكر زنده شدن، عریان بودن انسان ها در قیامت، عرضه شدن به محضر عدل الهى و… او را

در اندوه فرو مىبرد. امیرمومنان على علیه السلام مىفرمایند:

"روزى پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر فاطمه علیهاالسلام وارد شد

و او را اندوهناك یافت. فرمود: دخترم! چرا اندوهگینى؟

امیرمومنان على علیه السلام مىفرمایند: "روزى پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر فاطمه علیهاالسلام

وارد شد و او را اندوهناك یافت. فرمود: دخترم! چرا اندوهگینى؟فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد: پدر جان!

یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز، رنجم مىدهد.

فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد: پدر جان! یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز، رنجم مىدهد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آرى دخترم! آن روز، روز بزرگى است. اما جبرئیل از سوى خداوند

برایم خبر آورد من اولین كسى هستم كه برانگیخته مىشوم. سپس ابراهیم و آنگاه همسرت

على بن ابىطالب. پس از آن، خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوى تو مىفرستد.

وى هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت برقرار مىسازد.

آنگاه اسرافیل لباس هاى بهشتى برایت مىآورد و تو آنها را مىپوشى. فرشته دیگرى

به نام زوقائیل مركبى از نور برایت مىآورد كه مهارش از مروارید درخشان و جهازش از طلاست.

تو بر آن مركب سوار مىشوى و زوقائیل آن را هدایت مىكند. در این حال هفتاد هزار فرشته

با پرچم هاى تسبیح پیشاپیش تو راه مىروند.

اندكى كه رفتى، هفتاد هزار حورالعین در حالى كه شادمانند و دیدارت را به یكدیگر بشارت مىدهند،

به استقبالت مىشتابند. به دست هر یك از حوریان منقلى از نور است كه بوى عود از آن

برمىخیزد… آنها در طرف راستت قرار گرفته، همراهت حركت مىكنند.

فاطمه جان، هنگامى كه به وسط جمعیت حاضر در قیامت مىرسى، كسى از زیر عرش پروردگار

به گونه اى كه تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد مىزند: چشم ها را فرو پوشانید و نظرها را پایین

افكنید تا صدیقه فاطمه، دخت پیامبر صلی الله و علیه و آله و همراهانش عبور كنند.

هنگامى كه به همان اندازه از آرامگاهت دور شدى، مریم دختر عمران همراه هفتاد هزار حورالعین

به استقبالت مىآید و بر تو سلام مىگوید. آنها سمت چپت قرار مىگیرند و همراهت حركت مىكنند.

آنگاه مادرت خدیجه، اولین زنى كه به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد هزار فرشته كه

پرچم هاى تكبیر در دست دارند، به استقبالت مىآیند. وقتى به جمع انسان ها نزدیك شدى،

حواء با هفتاد هزار حورالعین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت مىآید و با تو رهسپار مىشود.

حضور فاطمه در میان مردم

فاطمه جان، هنگامى كه به وسط جمعیت حاضر در قیامت مىرسى، كسى

از زیر عرش پروردگار به گونه اى كه تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد مىزند: چشم ها

را فرو پوشانید و نظرها را پایین افكنید تا صدیقه فاطمه، دخت پیامبر صلی الله و علیه و آله و همراهانش عبور كنند.

پس در آن هنگام هیچ كس جز ابراهیم خلیل الرحمان و على بن ابى طالب علیهماالسلام و… به تو نگاه نمىكنند.

جابربن عبدالله انصارى نیز در حدیثى از پیامبر خدا صلى الله و علیه و آله این حضور را چنین توصیف مىكند:

روز قیامت دخترم فاطمه بر مركبى از مركب هاى بهشت وارد عرصه محشر مىشود.

مهار آن مركب از مروارید درخشان، چهار پایش از زمرد سبز، دنباله اش از مشك بهشتى و چشمانش

از یاقوت سرخ است و بر آن گنبدى از نور قرار دارد كه بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش نمایان است.

فضاى داخل آن گنبد انوار عفو الهى و خارج آن پرتو رحمت خدایى است. بر فرازش تاجى از نور دیده مىشود

كه هفتاد پایه از در و یاقوت دارد كه همانند ستارگان درخشان نور مىافشانند.

در هر یك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشم مىخورد. جبرئیل مهار آن را در دست دارد

و با صداى بلند ندا مىكند: نگاه خود فراسوى خویش گیرید و نظرها پایین افكنید. این فاطمه دختر

محمد است كه عبور مىكند. در این هنگام، حتى پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگى از ادب دیده

فرو مىگیرند تا فاطمه صلوات الله علیها عبور مىكند و در مقابل عرش پروردگارش قرار مىگیرد.

در هر یك از دو سمت راست و چپ آن مركب هفتاد هزار فرشته به چشم مىخورد. جبرئیل مهار آن

را در دست دارد و با صداى بلند ندا مىكند: نگاه خود فراسوى خویش گیرید و نظرها پایین افكنید.

این فاطمه دختر محمد است كه عبور مىكند. در این هنگام، حتى پیامبران و انبیا و صدیقین

و شهدا همگى از ادب دیده فرو مىگیرند تا فاطمه صلوات الله علیها عبور مىكند و در مقابل عرش پروردگارش قرار مىگیرد.

منبرى از نور براى فاطمه علیهاالسلام

در ادامه گفتگوى پیامبر صلی الله و علیه و آله با دختر گرامىاش درباره چگونگى حضور وى در عرصه قیامت،

چنین مىخوانیم: سپس منبرى از نور برایت برقرار مىسازند كه هفت پله دارد و بین هر پله اى تا

پله دیگر صف هایى از فرشتگان قرار گرفته اند كه در دستشان پرچم هاى نور است.

همچنین در طرف چپ و راست منبر حورالعین صف مىكشند.

آنگاه كه بر بالاى منبر قرار مىگیرى، جبرئیل مىآید و مىگوید: اى فاطمه! آنچه مایلى از خدا بخواه.

شكایت در دادگاه عدل الهى

اولین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت، پس از عبور از برابر خلق، شكایت از ستمگران است.

جابربن عبدالله انصارى از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله چنین نقل مىكند: هنگامى كه فاطمه

در مقابل عرش پروردگار قرار مىگیرد، خود را از مركب به زیر انداخته، اظهار مىدارد: الهى و سیدى،

میان من و كسى كه مرا آزرده و بر من ستم روا داشته، داورى كن. خدایا! بین من و قاتل فرزندم، حكم كن…

جابربن عبدالله انصارى از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله چنین نقل مىكند: هنگامى

كه فاطمه در مقابل عرش پروردگار قرار مىگیرد، خود را از مركب به زیر انداخته، اظهار مىدارد: الهى

و سیدى، میان من و كسى كه مرا آزرده و بر من ستم روا داشته، داورى كن. خدایا! بین من و قاتل فرزندم، حكم كن…

بر اساس روایتى دیگر، پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم فاطمه در حالى كه پیراهن هاى

خونین در دست دارد، وارد محشر مىشود. پایه اى از پایه هاى عرش را در

دست مىگیرد و مىگوید: «یا عدل، یا جبار، احكم بینى و بین قاتل ولدى»؛ اى خداى عادل و غالب، بین من و قاتل فرزندم داورى كن.

قال:« فیحكم لابنتى و رب الكعبه» به خداى كعبه سوگند، به شكایت دخترم رسیدگى مىشود و حكم الهى صادر مىگردد.

دیدار حسن و حسین علیهماالسلام

دومین خواسته فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت از خداوند چنین است: خدایا! حسن و حسین را به من بنمایان.

در این لحظه، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به سوى فاطمه صلوات الله علیها مىروند، در

حالى كه از رگ هاى بریده حسین علیه السلام خون فوران مىكند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مىفرماید: هنگامى كه به فاطمه گفته مىشود وارد بهشت شو،

مىگوید: هرگز وارد نمىشوم تا بدانم پس از من با فرزندانم چه كردند؟

به وى گفته مىشود: به وسط قیامت نگاه كن.

پس بدان سمت مىنگرد و فرزندش حسین را مىبیند كه ایستاده و سر در بدن ندارد. دخت پیامبر صلی الله علیه و آله ناله و فریاد سر مىدهد.

فرشتگان نیز(با دیدن این منظره) ناله و فریاد برمىآورند.

امام باقر علیه السلام مىفرماید: هنگامى كه فاطمه به در بهشت مىرسد، به پشت سرش مىنگرد.

ندا مىرسد: اى دختر حبیب! اینك كه دستور داده ام به بهشت بروى، نگران چه هستى؟ فاطمه

صلوات الله علیها جواب مىدهد: اى پروردگار! دوست دارم در چنین روزى با پذیرش شفاعتم،

مقام و منزلتم معلوم شود.ندا مىرسد: اى دختر حبیبم! برگرد و به مردم بنگر و هر كه

در قلبش دوستى تو یا یكى از فرزندانت نهفته است داخل بهشت گردان.

امام صادق علیه السلام مىفرماید: حسین بن على علیهماالسلام در حالى كه سر مقدسش

را در دست دارد، مىآید. فاطمه علیهاالسلام با دیدن این منظره ناله اى جانسوز سر مىدهد.

در این لحظه، هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسل و بنده مومنى نیست مگر آن كه به حال او مىگرید.

در این موقعیت، خداوند به خشم آمده، به آتشى به نام «هبهب» كه هزار سال در آن دمیده شده

تا سیاه گشته و هیچ آسودگى در آن راه نمىیابد و هیچ اندوهى از آنجا بیرون نمىرود، دستور

مىدهد كشندگان حسین بن على را برگیر و جمع كن… آتش به فرمان پروردگار عمل كرده، همه آنها را برمىچیند…

شفاعت براى دوستان اهل بیت علیهم السلام

سومین درخواست فاطمه صلوات الله علیها در روز قیامت از پروردگار، شفاعت از دوستان

و پیروان اهل بیت علیهم السلام است كه مورد قبول حق قرار مىگیرد و دوستان و پیروانش

را مورد شفاعت قرار مىدهد. امام باقر علیه السلام مىفرماید: هنگامى كه فاطمه به

در بهشت مىرسد، به پشت سرش مىنگرد. ندا مىرسد: اى دختر حبیب! اینك كه دستور داده ام

به بهشت بروى، نگران چه هستى؟ فاطمه صلوات الله علیها جواب مىدهد: اى پروردگار! دوست دارم

در چنین روزى با پذیرش شفاعتم، مقام و منزلتم معلوم شود.

ندا مىرسد: فاطمه! راست گفتى، من تو را فاطمه نامیدم و به وسیله تو، دوستان و پیروانت و دوستان

فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم. وعده من حق است و هرگز تخلف نمىكنم.

ندا مىرسد: اى دختر حبیبم! برگرد و به مردم بنگر و هر كه در قلبش دوستى

تو یا یكى از فرزندانت نهفته است داخل بهشت گردان.

امام باقر علیه السلام در روایتى دیگر مىفرماید: در روز قیامت بر پیشانى هر فردى، مومن یا كافر

نوشته شده است. پس به یكى از محبان اهل بیت علیهم السلام كه گناهانش زیاد است دستور

داده مىشود به جهنم برده شود. در آن هنگام، فاطمه علیهاالسلام میان دو چشمش را مىخواند كه

نوشته شده است: دوستدار اهل بیت. پس به خدا عرضه مىدارد: الهى و سیدى! تو مرا فاطمه نامیدى

و دوستان و فرزندانم را به وسیله من از آتش دور ساختى و وعده تو حق است و هرگز وعده ات را زیر پا نمىنهى.

ندا مىرسد: فاطمه! راست گفتى، من تو را فاطمه نامیدم و به وسیله تو، دوستان و پیروانت

و دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم. وعده من حق است و هرگز تخلف نمىكنم.

این كه مىبینى دستور دادم بنده ام را به دوزخ برند، بدین جهت بود كه درباره اش شفاعت كنى

و شفاعتت را بپذیرم تا فرشتگان، پیامبران، رسولان و همه مردم از منزلت و مقامت آگاهى یابند.

حال بنگر، دست هر كه بر پیشانى اش «مومن» نوشته شده، بگیر و به بهشت ببر.

شفاعت دوستان فاطمه از دیگران

عظمت و مقام حضرت فاطمه صلوات الله علیها در روز قیامت چنان است كه خداوند

به خاطر فاطمه به دوستان آن حضرت نیز مقام شفاعت مىدهد.

امام باقر علیه السلام به جابر فرمود: جابر! به خدا سوگند، فاطمه علیهاالسلام با شفاعت خود

در آن روز شیعیان و دوستانش را از میان اهل محشر جدا مىسازد. چنان كه كبوتر دانه خوب را از دانه بد جدا مىكند.

عظمت و مقام حضرت فاطمه صلوات الله علیها در روز قیامت چنان است كه خداوند

به خاطر فاطمه به دوستان آن حضرت نیز مقام شفاعت مىدهد.

هنگامى كه شیعیان فاطمه همراه وى به در بهشت مىرسند، خداوند در دلشان مىافكند كه به

پشت سر بنگرند. وقتى چنین كنند، ندا مىرسد: دوستان من! اكنون كه شفاعت فاطمه را در حق شما پذیرفتم، نگران چه هستید؟

آنان عرضه مىدارند: پروردگارا! ما نیز دوست داریم در چنین روزى مقام و منزلت ما براى دیگران آشكار شود.

ندا مىرسد: دوستانم! برگردید و بنگرید و هر كه به خاطر دوستى فاطمه شما را دوست داشت

و نیز هر كه به خاطر محبت فاطمه به شما غذا، لباس یا آب داده و یا غیبتى را از شما دور گردانیده، همراه خود وارد بهشت كنید.

به سوى بهشت

حضرت فاطمه علیهاالسلام، پس از شفاعت از دوستان خود و فرزندانش و رسیدگى به شكایتش

در دادگاه عدل الهى به فرمان خدا، با جلال و شكوه خاصى وارد بهشت مىشود. پیامبر اكرم

صلوات الله علیه مىفرماید: روز قیامت دخترم فاطمه در حالى كه لباس هاى اهدایى خداوند

را كه با آب حیات آمیخته شده، پوشیده، محشور مىشود و همه مردم از مشاهده این كرامت تعجب مىكنند.

آنگاه لباسى از لباس هاى بهشت بر وى پوشانده مىشود. بر هزار حله بهشتى براى او

با خط سبز چنین نوشته شده است: دختر پیامبر را به بهترین شكل ممكن و كامل ترین هیبت

و تمام ترین كرامت و بیشترین بهره وارد بهشت سازید. پس، فاطمه سلام الله علیها را به فرمان

پروردگار در كمال عظمت و شكوه، در حالى كه پیرامونش هفتاد هزار كنیز قرار گرفته، به بهشت مىبرند.

استقبال حوریان بهشتى

رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام فرمود: هنگامى كه به در بهشت مىرسى،

دوازده هزار حوریه، كه تاكنون به ملاقات كسى نرفته و نخواهند رفت در حالى كه مشعل هاى نورانى

به دست دارند و بر شترانى از نور كه جهازهایشان از طلاى زرد و یاقوت سرخ و مهارهایشان

از لولو و مروارید درخشان است سوارند، به استقبالت مىشتابند.

پس وقتى داخل بهشت شدى، بهشتیان به یكدیگر ورودت را بشارت خواهند داد و براى شیعیانت

سفره هایى از گوهر، كه بر پایه هایى از نور برقرار ساخته اند، آماده مىسازند و در حالى كه

هنوز سایر مردم گرفتار حسابرسىاند، آنان از غذاهاى بهشتى مىخورند.

اولین سخن فاطمه در بهشت

سلمان فارسى از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین روایت كرده است:

هنگامى كه فاطمه داخل بهشت مىشود و آنچه خداوند برایش مهیا كرده، مىبیند، این آیه را تلاوت مىكند:

«بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذى اذهب عناالحزن ان ربنا لغفور شكور الذى احلنا دارالمقامه

من فضله لایمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب»؛ ستایش و سپاس ویژه خدایى است

كه اندوهمان را زدود. همانا پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده است. پروردگارى كه در سایه

بخشش خود ما را به بهشت و اقامتگاه همیشگىمان فرود آورد. ما در آن جا با رنج و ملالى رو به رو نمىشویم.

تسنیم، چشمه اى است كه خداوند آن را به فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر صلی الله و علیه و آله

و همسر على بن ابى طالب علیه السلام بخشید و از پاى ستون خیمه فاطمه جارى مىشود.

آب آن چشمه چنان گواراست كه به سردى كافور و طعم زنجفیل و عطر مُشك شباهت دارد… .

نورانى شدن بهشت از نور فاطمه زهرا علیهاالسلام

ابن شهرآشوب مىنویسد: در بسیارى از كتاب ها، از جمله كشف ثعلبى و فضائل ابوالسعادات،

در معناى این آیه «لایرون فیها شمسا ولا زمهریرا»؛ (و نمىبینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایى را) آورده اند

كه ابن عباس گفت: چنان كه بهشتیان در بهشت هستند، ناگاه نورى مىبینند كه باغ هاى بهشت را نورانى كرد.

اهل بهشت اظهار مىدارند: خدایا! تو در كتابى كه بر پیامبرت فرستادى، فرمودى:«لایرون فیها شمسا»؛ "بهشتیان

در بهشت خورشیدى نخواهند دید." ندا مىرسد: این، نور آفتاب و ماه نیست،

بلكه على و فاطمه از چیزى تعجب كرده و خندیدند و از نور آن دو، بهشت روشن گردید.

زیارت انبیا از فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهشت

آنگاه كه همه انبیا و اولیاى خدا وارد بهشت شدند، آهنگ دیدار دختر پیامبر خدا مىكنند.

رسول خدا صلی الله و علیه و آله به فاطمه فرمود: هرگاه اولیاى خدا در بهشت مستقر گردیدند، از آدم گرفته

تا سایر انبیا همه به دیدارت مىشتابند.

عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسلام در بهشت

پروردگار منّان به فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهشت عنایاتى ویژه خواهد داشت. بخشى از آن عنایات چنین است:

1 خانه هاى بهشتى

پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامى كه مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم،

به قصر فاطمه رسیدم. درون آن هفتاد قصر بود كه تمام در و دیوار و طاق هایش

از دانه هاى مروارید سرخ ساخته شده، همه آنها به یك شكل زینت داده شده بود.

2 همنشینى با پیامبر صلی الله و علیه و آله

پیامبر اكرم صلی الله و علیه و آله به حضرت على علیه السلام فرمود: یا على! تو و دخترم فاطمه

در بهشت در قصر من همنشین من هستید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: "برادران بر تخت هاى بهشتى رو به روى هم مىنشینند."

3 درجه وسیله

رسول خدا صلی الله و علیه و آله فرمود: فِى الجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدعَى الوَسیلَةُ فَاِذَا سَاَلتُم اللهَ فَاساَلُوا

لِىَ الوَسِیلَةَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ مَن یَسكُنُ مَعَكَ فِیها؟ قَالَ علىً و فاطمةُ و الحَسَنُ و الحُسَینُ.

در بهشت درجه اى به نام «وسیله» است. هرگاه خواستید، هنگام دعا، چیزى برایم بخواهید،

مقام وسیله را از خداوند خواستار شوید. گفتند: یا رسول الله! چه كسانى در این درجه

(مخصوص) با شما همنشین خواهند بود؟ فرمود: على، فاطمه، حسن و حسین.

علامه امینى در منقبت بیست و ششم مىنویسد:

از مناقب حضرت زهرا علیهاالسلام همراه بودن او با پدر و همسر و فرندانش در درجة الوسیله است.

آنجا پایتخت عظمت حضرت حق تبارك و تعالى است و جز پنج تن علیهم السلام هیچ یك از انبیا

و اولیا و مرسلین و صالحان و فرشتگان مقرب كسى بدان راه نمىیابد.

4 سكونت در حظیرة القدس

سیوطى در مسند مىنویسد: «اِنَّ فاطمَةَ و علیاً و الحسنَ و الحسینَ فِى حَظِیرَةِ القُدسِ

فِى قُبَّةٍ بَیضَاء سَقفُها عَرشُ الرَّحمنِ»؛ فاطمه و على و حسن و حسین در جایگاهى بهشتى

به نام «حظیرة القدس» در زیر گنبدى سفید به سرمىبرند كه سقف آن عرش پروردگار است.

پیامبرخدا صلی الله و علیه و آله فرمود: در قیامت، جایگاه من و على و فاطمه و حسن و حسین سرایى زیر عرش پروردگار است.

نویسنده خصایص فاطمه، ضمن بیانى مفصل درباره حظیرة القدس، مىنویسد: والاترین جایگاه ها در بهشت حظیرة القدس است.

5 بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه علیهاالسلام

طبرى از همام بن ابى على چنین نقل مىكند: به كعب الحبر گفتم:

نظرت درباره شیعیان على بن ابى طالب علیه السلام چیست؟

گفت: اى همام! من اوصافشان را در كتاب خدا مىیابم. اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و پیروان ولىاش شمرده مىشوند.

اینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویند. خدا آنها را براى دینش برگزید و براى بهشت خویش آفرید.

جایگاهشان در فردوس اعلاى بهشت است. در خیمه اى كه اتاق هایى از مروارید درخشان دارد،

زندگى مىكنند. آنان از مقربین ابرارند و سرانجام از جام «رحیق مختوم» مىنوشند.

رحیق مختوم چشمه اى است كه به آن «تسنیم» گفته مىشود و هیچ كس جز آنها از آن

چشمه استفاده نخواهد كرد. تسنیم، چشمه اى است كه خداوند آن را به فاطمه علیهاالسلام

دختر پیامبر صلی الله و علیه و آله و همسر على بن ابى طالب علیه السلام بخشید و از

پاى ستون خیمه فاطمه جارى مىشود. آب آن چشمه چنان گواراست

كه به سردى كافور و طعم زنجفیل و عطر مُشك شباهت دارد… .

خدایا ما را از شفاعت آن دُر گرانبها بىنصیب مگذار.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات