تبلیغات

تبلیغات

اولین كسی كه وارد جهنم می شود شیطان است

مجموعه : دینی
جهنم و كافران در قیامت قیامت برپا می‌شود و آنگاه كه جهنم، كافران منكر قیامت را از مكانی بعید دید كافران زبانه‌های آتش را می‌شنوند كه از فرط خشم ، بانكی خشمناك بر آنان می‌زند و چون كافران در آن جهنم و دوزخ به مكانی تنگ و سخت انداخته شوند از تنگی دوزخ به هم بسته و كیپ شوند و در آن وضعیت بر خود هلاكت و نفرین بخوانند و حق تعالی از آن هنگام خبر می‌دهد كه ای كافران امروز یك ثبور مخوانید بلكه ثبور (هلاكت و نفرین) زیاد بر خود بخوانید در خبر آمده است اولین كسی كه جامه آتش می‌پوشد و به جهنم كشانده می‌شود شیطان است و كافران و فریب‌خوردگان به تبع او به جهنم افكنده می‌شوند.
 
بهشت، وعده‌گاه مومنان و تو ای پیامبر به كسانیكه تو را به‌خاطر فقر مادی سرزنش می‌كنند بگو آیا این بوستان‌های دنیا بهتر است یا بهشت جاودانی كه پرهیزكاران به آن وعده داده شدند؟
 
 
برای آنها پاداش و بازگشتی است كه به بهشت رجوع نمایند درحالیكه جاودان هستند هر چه بخواهند هست و بر پروردگار تو وعده‌ای موعود برای مومنان در بهشت است.مومنان در بهشت هر آنچه را كه بخواهند برای آنها مهیا است. وعده‌گاه بهشت كه تمثیلها و تشبیه‌های آن در زمین به مكان‌های سرسبز و خرم شده است.
 
از مخلوقات و ساخته‌های خدای بزرگ است كه انسان در صیرورت و گردیدن وجودی از وضعیتی به وضعیت دیگر بدان جهان هستی می‌رسد جهانی برای گرفتن پاداشها و مزد زحمات درستی و راستی در دنیای تكلیف و مسئولیت كه هرگز توقف ندارد. پرسش روز قیامت پیامبر (ص) یاد كن روزی را كه ما مشركان و آنچه را كه آنان آن را به‌جز خدا می‌پرسیدند محشور می‌كنیم پس به ایشان بگویدآیا شما بندگان مرا گمراه كردید یا این‌كه آنان راه راست را گم كرده‌اند؟
 
اشخاص یا اشیایی كه مورد عبادت واقع شدند خطاب به خدای بزرگ می‌گویند خداوند پاك و منزه است و سزاوار ما نیست این‌كه غیر از شما اولیایی اخذ كنیم، لیكن شما آنها و پدرانشان را به نعمت‌های بی‌‌شماری روزی دادید تا این‌كه آنها یاد تو را فراموش كردند و از قوم بور (هلاكت شدگان) شدند.
 
سپس خداوند به كافران خطاب و التفات می‌كند و می‌فرماید، خدایانتان شما را به آنچه می‌گویید تكذیب كردند و آنها نمی‌توانند از شما عذاب را دفع كنند و شما را یاری كنند.و هر كسی از شما كه ستم در دنیا كند عذاب بزرگی در آخرت به آنها بچشانیم و بزرگ‌ترین ستمی كه بشر در دنیا مرتكب می‌‌شود ستم شرك و نفی نقش اراده خدای بزرگ در چگونه زیستن انسان در دنیا است.
 
 
مثالی دیگر از انبیای گذشته ای پیامبر (ص) ما قبل از تو رسولانی را فرستادیم كه همانند سایر انسان‌ها غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند پس این تنها پیامبر اسلام (ص) نبود كه همانند انسان‌های عادی عمل می‌كرد بلكه پیامبران گذشته و قبل از او نیز همینطور عمل می‌كردند سپس خداوند می‌فرماید ما بعضی از شما را برای بعضی دیگر وسیله آزمایش دینداری‌تان قرار دادیم تا ببینیم شما در برابر سختیها بر دینتان استوار هستید و پرورگار تو نسبت به همه امور بصیر و داناست.پس خداوند، پیامبران را در طول تاریخ از بین مردم برگزید تا همانند آنها تغذیه و زندگی كنند و همین مسئله موجب آزمایش مردم در پذیرش نبوت بود تا با پذیرش نبوت به توحید و معاد كه هنگام حشر در محضر الهی است ایمان بیاورند

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات