تبلیغات

تبلیغات

از روی بارکد اجناس چینی را بشناسید

مجموعه : مجله خبری
از روی بارکد اجناس چینی را بشناسید

 
اگر دوست ندارید جنس چینی بخرید به بارکد آن جنس دقت کنید،اگر سه رقم اول بارکد آن محصول شماره های 690 تا 695 باشد آن محصول چینی است

تبلیغات