تبلیغات

تبلیغات

اسرار روانشناسانه “امضاء”

اسرار روانشناسانه “امضاء”

اسرار روانشناسانه \"امضاء\"
 
کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند
*
كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند
*
کسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند
*
كسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسان‌های منظّم هستند
*
كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند
*
كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكّاك هستند
*
كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند
*
كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند
*
كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند
*
كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند ، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند
 
 

تبلیغات