تبلیغات

تبلیغات

تردیدهاى زندگى مشترك از دید روانشناسان برجسته دنیا

تردیدهاى زندگى مشترك از دید روانشناسان برجسته دنیا

 
در طی سفر زندگى مشترك همه ما با دوراهی هایی مواجه می شویم . باید تصمیم گرفت و یكی را انتخاب كرد . وقتی به راهی كه آمده ایم نگاه می كنیمانشعابات بسیاری را می بینیم كه گاه به طور جدی مسیر زندگی مان را عوض كرده است بعضی از آنها هم نقشی كمرنگ در زندگی داشتند. شری و باب استریتف در این زمینه راهكارهاى ارائه میدهنددر حالى كهمعتقدندآنچه كه در اینجا مهم است این است كه زندگی مشترك هیچ زوجی بدون تردید و تصمیمنخواهد بود و نیست و مهم با هم بودن در این مسیر است .

با علم به اینكه هرمشكلى در زندگى مشترك ممكن است دوراهی باشد و حل آن یافتن مسیر خوشبختى پیش بروید ،مواجه شدن با این تردید ها چند حالت دارد : ممكن است یكی تنهایی مسیری را برگزیند او با این كار یك دیور آجری در طی مسیر ازدواجتان می سازد. ممكن است شما برای این مشكل راه حل های خوبی داشته باشید كه در طول مسیر راهنما باشد و یا اینكه مشكل آنقدر پیچیده است كه گویا در دره ای عمیق فرو افتاده اید و تنهایك پرش بلند می تواند شما را نجات دهد. راه حل چیست؟

تاریخ نگار ازدواج :

مهم ترین نكته مواجه شدن با این انشعابات استنه قایم شدن و ترسیدن از آنها.

باید بپذیریم كه این تردید ها و تصمیم ها وجود دارد و این دوراهی ها صرفا پیامد و دستاورد منفی ندارد.

اگر در این مواجه با این تردید هاتصمیمی را به اتفاق می گیرید باید تصمیم عادلانه باشد و صد البته گاه این تصمیم جمعیبعضی از علائق یك طرف را از بین میبرد اورا از آنچه دوست داشته دور می كند و غصه دار می شود .این را بدانید كهقطعا در جایی دیگر طرف مقابل شما از آنچه دوست داشته دست شسته و یا خواهد شست.

ممكن است آنها در اثر یك فاجعهطبیعی رخ دهد ، مانند سیل، زلزله ، آتش سوزی ، سونامى و… واقع بینباشید و بپذیرید همه چیز دست ما نیست و شما نمی توانیدامور رارا به حال اول باز گردانید پس بهتر است از نو بذر زندگى تان را بكارید مطمئنا بهتر از هر كاریست.

یك نشریه خبری از وقایع ازدواجتان بسازید .این كار بسیار راحت است و هر بار نوبت تاریخ نگاری را بین خود تقسیم كنید ، همه تصمیماتی را كه می گیرید و تمام دو راهی هایی را كه با آن مواجه می شوید در آن با ذكر تاریخ بنویسید حتی اگر از آن تصمیم دلخور شده اید دلیل خود یا همسرتان را بنویسید . مثلا شغل هایی كه از دست داده اید و یا ناخوشی های بزرگى كه پیش آمده و یا بحران های مالی تان و مشاجره های سخت و تصمیم هایی كه برای ازدواجتان در آن شرایط گرفته اید.حالا شما میتوانید دوراهی های زنگی تان را بشمارید.

با چه مواجه می شویم ؟

بعضی از دو راهی ها غیر منتظره اتفاق می افتد و بعضی تا حدودی قابل پیش بینی است .

زمانی كه به گذشتهو راهی كه آمده ایم نگاه می كنیمدو راهی های زیادی می بینیم مانند تولد فرزندمان ، مرگ یكی از اعضاء خانواده ، تحصیلاتمان، موقعیت های شغلی، حوادث طبیعی بیماری ها ، طلاق و ازدواج مجدد و ….بعضی از این دوراهی ها به زندگىرنگى دیگر می دهد و برخی ما را نگران ویاامیدوار می كند. مهم این است كه در طول مسیر از مواجهه با آنها نهراسید و بدانیم كه خواهند آمد این همان زندگى است .

 

تبلیغات