تبلیغات

تبلیغات

یکصد فراز از خصلتهای والای پیامبر اعظم(ص)

مجموعه : دینی
یکصد فراز از خصلتهای والای پیامبر اعظم(ص)

1- هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه می رفت.
2- در راه رفتن قدمها را چون متکبران بر زمین نمی کشید.
3- نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمین دوخته بود.
4- هر که را می دید مبادرت به سلام می کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت.
5- وقتی با کسی دست می داد دست خود را زود تر از دست او بیرون نمی کشید.
6- با مردم چنان معاشرت می کرد که هرکس گمان می کرد گرامی ترین فرد نزد آن حضرت است.
7- هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمی کرد.
8- با مردم چنان معاشرت می کرد که هر کس گمان می کرد گرامی ترین فرد نزد آن حضرت است.
9- چون اشاره می کرد با دست اشاره می کرد نه با چشم و ابرو.
10- سکوتی طولانی داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود.
11- هر گاه با کسی هم صحبت می شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد.
12- چون با کسی سخن می گفت کاملا برمی گشت ورو به او می ایستاد.
13- با هر که می نشست تا او اراده برخاستن نمی کرد آنحضرت بر نمی خاست.
14- در مجلسی نمی نشست و بر نمی خاست مگر با یاد خدا.
15- هنگام ورود به مجلسی در آخر ونزدیک درب می نشست نه در صدر آن.
16- در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از آن تهی می کرد.
17- هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد.
18- اکثراً نشستن آن حضرت رو به قله بود.
19- اگر در محضر او چیزی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده می گرفت.
20- اگر از کسی خطایی صادر می شد آن را نقل نمی کرد.
21- کسی را بر لغزش و خطای در سخن مؤاخذه نمی فرمود.
22- هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد.
23- هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو باطل بگوید.
25- پاسخ به سؤالی را چند بارتکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود.
26- چون سخنی نا صواب از کسی می شنید نمی فرمود« چرا فلانی چنین گفت؟»، بلکه می فرمود« بعضی مردم را چه می شود که چنین می گویند؟»
26- با فقرا زیاد نشست و بر خاست می کرد و با آنان هم غذا می شد.
27-دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت.
28-هدیه را قبول می فرمود اگر چه به اندازه یک جرعه شیر بود.
29- بیش از هه صله رحم بجا می آورد.
30- به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.
31- کلماتش جامع بود دارای الفاظی اندک و معنایی ژرف.
32- آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می گفت: هر چه حاضران از من می شنوند به غایبان برسانند.
33- هر که عذر می آورد عذراو را قبول می کرد.
34-هرگز کسی را حقیر نمی شمرد.
35- هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند.
36- هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد.
37-عیبهای مردم را جستجو نمی کرد.
38-از شرّ مردم بر حذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو بود.
39-هرگز مذمت مردم نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت.
40-بر جسارت دیگران صبرمی فرمود و بدی را بر نیکی جزا می داد.
41- از بیماران عیادت می کرد اگر چه دورافتاده ترین نقطه مدینه بود.
42-سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.
43- اصحابش را به بهترین نامهایشان صدا می زد.
44- با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تأکید می فرمود.
45- در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است.
46- میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
47- وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.
48-هرگاه چیزی به فقیر می بخشید با دست خودش می داد و به کسی حواله نمی کرد.
49- اگر در حال نماز بود و کسی نزد او می آمد نمازش را کوتاه می کرد.
50- عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتربه دیگران می رسید.
51-احدی از محضر او ناامید نبود. و می فرمود:« برسانید به من حاجت کسی را که نمی تواند حاجتش را به من برساند.»
52- هر گاه کسی از او حاجتی می طلبید اگر مقدور بود روا می فرمود و گر نه با سخنی خوش و با وعده ای نیکو او را راضی می کرد.
53- هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد.
54-پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود.
55-غریبان را خیلی مرعات می نمود.
56- با نیکی به شروران دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد.
57-همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا بر دل داشت.
58- چون شاد می شد چشمها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد.
59- اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد.
60- مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن حرف لغو و با طل نمی گفت.
61- نام بد را تغییر می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت.
62- بردباریش همواره بر خشم او سبقت می گرفت.
63- از برای فوت امور دنیا ناراحت نمی شد. یا به خشم نمی آمد.
64- از برای خدا آنچنان به خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناخت.
65- هرگز برای خودش انتقام نگرفت.
66-هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغ گویی نبود.
67-در حال خشنودی و ناخشودی جز یاد حق بر زبان نداشت.
68-هرگز درهم و دیاری نز خود پس انداز نکرد.
69-در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدتکارانش نداشت.
70-بر روی خاک می نشست و بر روی خاک غذا می خورد.
71- بر روی زمین می خوابید.
72-کفش و لباسش را خودش وصله می کرد.
73-با دست خودش شیر می دوشید و پای شترش را خودش می بست.
74-هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرقی نمی کرد.
75- هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیرانداز خود استفاده می کرد.
76- اکثر جامه های آن حضرت سفید بود.
77-چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود را به مسکینی می بخشید.
78- جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود.
79-در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می کرد.
80-ژولیده مو بودن را کراهت می دانست.
81- از بوی بد خیلی نفرت داشت.
82-همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود.
83- همیشه با وضو بود هنگام وضو گرفتن مسواک می زد.
84-ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه را روزه می داشت.
85-هرگز نعمتی را مذمت نکرد.
86-اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد.
87-هرگز از غذایی تعریف نکرد و یا از غذایی بد نگفت.
88-موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود.
89-در سر سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود.
90-بر سر غذا از همه زودتر حاضر می شد و از همه دیرتر دست می کشید.
91-تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد.
92-معده اش هیچگاه دو نوع غذا را در خود جمع نکرد.
93- درغذا هرگز آروغ نزد.
94- تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد.
95-بعد از غذا دستها را می شست و بر روی خود می کشید.
96-وقت آشامیدن سه جرعه می نوشید اول آنها بسم الله و آخر آنها الحمدلله
97- از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود.
98-چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست.
99-اوقات داخل منزل را به سه بخش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و نیز بخشی برای خودش بود و وقت خودش را با مردم قسمت می کرد.
100-هرگز به روی مردم چشم نمی دوخت و خیره نگاه نمی کرد.
منابع: کتاب« منتهی الآمال» مرحم محدّث قمی و کتاب مکارم الاخلاق«مرحوم طبرسی»
 

تبلیغات