تبلیغات

تبلیغات

یک تکه ناخن کارگری را تا آستانه مرگ پیش برد!!

مجموعه : مجله خبری
یک تکه ناخن کارگری را تا آستانه مرگ پیش برد!!

 
ویوی پس از رهایی از مرگ به دفتر روزنامه چاینا دیلی مراجعه کرد و با در اختیار قرار دادن تصاویر ثبت شده رادیولوژی، به تمام کسانی که عادت جویدن ناخن دارند هشدار داد که …

 
کارگر چینی که حین جویدن ناخنش به لطیفه یکی از دوستان خود خندیده بود، تا مرز از دست دادن جان خود پیش رفت.
به نقل از روزنامه چاینا دیلی، این کارگر چینی مشغول خوردن ناخنش بود که از شدت خنده، ناخنی که جویده بود وارد مجاری گلویش شد اما  لبه تیز ناخن در آستانه ورود به گلوی او متوقف شد.

 

این روزنامه افزود: یکی از همکاران او سعی داشت ناخن جویده شده را از گلوی او بیرون بیاورد که موفق نشد و حتی پایین تر هم رفت تا نهایتا پزشکان او را از مرگ حتمی نجات دادند.
وی پس از رهایی از مرگ به دفتر روزنامه چاینا دیلی مراجعه کرد و با در اختیار قرار دادن تصاویر ثبت شده رادیولوژی، به تمام کسانی که عادت جویدن ناخن دارند هشدار داد که در حال بازی با جان خود هستند.
 

تبلیغات