تبلیغات

تبلیغات

برنامه کامل دهمین دوره لیگ برتر فوتبال اعلام شد

مجموعه : اخبار ورزشی
برنامه کامل دهمین دوره لیگ برتر فوتبال اعلام شد

 

برنامه کامل دور رفت لیگ برتر به شرح زیر است: 

 

(نام تیم‌های میزبان ابتدا آمده است)


هفته اول 5 مرداد

فولاد خوزستان- استیل آذین
سایپا – صبا
پرسپولیس- تراکتورسازی
شهرداری تبریز – استقلال
راه‌آهن- سپاهان
ملوان- نفت تهران
شاهین بوشهر- (نفت آبادان- داماش گیلان)
پاس همدان- مس کرمان
ذوب آهن اصفهان -پیکان

هفته دوم 10 مرداد

استقلال- فولاد خوزستان
(نفت آبادان- داماش گیلان)-سایپا
استیل‌آذین- پاس همدان
صبای قم- پرسپولیس
تراکتورسازی – راه‌آهن
نفت تهران-
شهرداری تبریز
پیکان- شاهین بوشهر
مس- ذوب‌آهن
سپاهان- ملوان انزلی

هفته سوم 15 مرداد

فولادخوزستان- سپاهان
پرسپولیس – سایپا
استیل‌آذین- نفت تهران
ذوب‌آهن- استقلال
راه‌آهن- (نفت آبادان- داماش گیلان)
شاهین بوشهر- صبای قم
ملوان- مس کرمان
پاس همدان- پیکان
تراکتورسازی شهرداری تبریز

هفته چهارم 22 مرداد

نفت تهران- فولاد
سایپا- ذوب‌آهن
استیل‌آذین- استقلال
(نفت آبادان- داماش گیلان)- پرسپولیس
صبای قم- راه‌آهن
سپاهان- شاهین بوشهر
مس کرمان-
شهرداری تبریز
پیکان-ملوان انزلی
پاس همدان-
تراکتورسازی

هفته پنجم 26 مرداد

فولاد- صبای قم
ملوان- سایپا
استیل‌آذین- مس
راه‌آهن- پرسپولیس
استقلال- پیکان
پاس همدان- نفت
شاهین بوشهر-
تراکتورسازی
ذوب‌آهن- سپاهان
شهرداری تبریز– (نفت آبادان- داماش گیلان)

هفته ششم 31 مرداد

مس کرمان- فولاد
سایپا- راه‌آهن
پیکان قزوین -استیل‌آذین
پرسپولیس- شاهین بوشهر
نفت تهران- استقلال
تراکتورسازی – ملوان
(نفت آبادان- داماش گیلان)-ذوب‌آهن
صبای قم-
شهرداری تبریز
سپاهان- پاس همدان

هفته هفتم 5 شهریور

فولاد- پرسپولیس
پاس همدان- سایپا
استیل آذین-
تراکتورسازی
استقلال- سپاهان
شاهین بوشهر- راه‌آهن
نفت تهران- مس کرمان
ملوان – (نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز– پیکان قزوین
ذوب‌آهن- صبای قم

هفته هشتم 19 شهریور

(نفت آبادان- داماش گیلان)- فولاد خوزستان
سایپا- شاهین بوشهر
استیل آذین- صبای قم
پرسپولیس- پاس همدان
مس کرمان- استقلال
راه‌آهن- ملوان
پیکان قزوین- نفت تهران
تراکتورسازی – ذوب‌آهن
سپاهان –
شهرداری تبریز

هفته نهم 26 شهریور

فولاد- پیکان
سایپا- استقلال
استیل‌آذین- (نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز– پرسپولیس
ذوب‌آهن- راه‌آهن
نفت- سپاهان
ملوان- شاهین
مس-
تراکتورسازی
صبای قم- پاس

هفته دهم 23 مهر

راه‌آهن- فولاد خوزستان
سایپا-
شهرداری تبریز
سپاهان- استیل‌آذین
پرسپولیس – ملوان
صبای قم- استقلال
(نفت آبادان- داماش گیلان)- پاس همدان
تراکتورسازی – نفت تهران
شاهین- ذوب‌آهن
پیکان- مس کرمان

هفته یازدهم 30 مهر

فولاد خوزستان- تراکتورسازی
استیل‌آذین- سایپا
استقلال- پرسپولیس
راه‌آهن-
شهرداری تبریز
نفت تهران- صبا
پاس همدان- شاهین
مس کرمان-(نفت آبادان- داماش گیلان)
ملوان- ذوب‌آهن
پیکان – سپاهان

هفته دوازدهم 4 آبان

سایپا- فولاد خوزستان
شاهین – استیل آذین
پرسپولیس- ذوب‌آهن
تراکتورسازی – استقلال
راه‌آهن – پاس
نفت- (نفت آبادان- داماش گیلان)
سپاهان- مس
ملوان-
شهرداری تبریز
صبا- پیکان

هفته سیزدهم 9 آبان

فولاد- شاهین
نفت تهران- سایپا
استیل‌آذین – پرسپولیس
استقلال- راه‌آهن
مس کرمان- صبا
پاس همدان- ملوان
پیکان- (نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز – ذوب‌آهن
سپاهان-
تراکتورسازی

هفته چهاردهم 14 آبان

فولاد- ملوان
سایپا- مس
راه‌آهن- استیل آذین
پرسپولیس- نفت تهران
(نفت آبادان- داماش گیلان)- استقلال
شاهین بوشهر-
شهرداری تبریز
تراکتورسازی – پیکان
ذوب‌آهن- پاس
صبای قم- سپاهان

هفته پانزدهم 18 آبان

فولاد- ذوب‌آهن
پیکان- سایپا
استیل‌آذین- ملوان
مس کرمان- پرسپولیس
استقلال- شاهین بوشهر
راه‌آهن- نفت تهران
تراکتورسازی  – صبا
سپاهان-(نفت آبادان- داماش گیلان)
شهرداری تبریز – پاس

هفته شانزدهم 7 آذر

پاس – فولاد
سایپا-
تراکتورسازی
شهرداری تبریز – استیل‌آذین
پرسپولیس – سپاهان
ملوان- استقلال
راه‌آهن- پیکان
ذوب‌آهن- نفت
شاهین- مس
صبای قم-(نفت آبادان- داماش گیلان)

هفته هفدهم 12 آذر

فولاد- شهرداری تبریز
سپاهان -سایپا
استیل‌آذین – ذوب‌آهن
پیکان – پرسپولیس
استقلال- پاس
مس- راه‌آهن
نفت تهران- شاهین
صبای قم- ملوان
تراکتورسازی – (نفت آبادان- داماش گیلان)

 

تبلیغات