تبلیغات

تبلیغات

دو بیتی زیبا

مجموعه : فرهنگ و هنر
شبهای دراز بی عبادت چه كنم؟

طبعم به گناه كرده عادت چه كنم؟

گویند كریم است و گنه میبخشد

گیریم ببخشد ، ز خجالت چه كنم؟

 
 

تبلیغات