تبلیغات

تبلیغات

دوست داشتنی ترین بنا(2)

ازدواج از منظر دین مبین اسلام دارای ارزش است، ولی میزان این ارزش به انگیزه انسان بستگی دارد، هرچه انگیزه انسان عالی تر باشد، ارزش عمل او نیز بالاتر خواهد بود.
 

ارزش مثبت ازدواج

اسلام نه تنها ارضای قوای جنسی را از طریق طبیعی و از مسیر ازدواج نکوهش نکرده بلکه عامل آن را مورد مدح وستایش قرار داده است، اسلام با رهبانیت به شدت مخالف است… . اگرچه اسلام ارضای شهوت را از مسیر غیر ازدواج وگناه ممنوع کرده و خود ارضائی و هم جنس بازی را حرام نموده است، ولی ازدواج را که مسیر طبیعی و مشروع التذاذ است، تبلیغ نومده ومورد مدح وستایش قرار داده است.
آری خلقت انسان مبتنی بر ازدواج است به این معنی که انسان طوری آفریده شده است که ازدواج نماید ودخترها وپسرها بتوانند با یکدیگرارتباط مشروع و مطلوب داشته باشند. خداوند درقرآن می فرمایند:
« وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُم مِن أَزواجِکُم »1 وآنچه پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده است وا می گذارید؟
زن ومرد در سایه ازدواج باعث کمال یکدیگر می شوند و به همین دلیل نیز هریک بر گردن دیگری  حق بسیار پیدا می کنند. قرآن مجید نیز به این مسئله مهم اشاره می نماید وبه دنبال ازدواج حد و حدودی برای زن ومرد قائل می شود، مسئولیت هایی را به عهده مرد و وظایفی را بر گردن زن می گذارد وایشان را ملزم به رعایت آن می کند، سپس می فرماید:
« فَمَنِ ابتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُون » 2 پس هر که فراتر از این جُوید،آنان از حد درگذرندگانند.
بنابراین ازدواج از منظر دین مبین اسلام دارای ارزش است، ولی میزان این ارزش به انگیزه انسان بستگی دارد، هرچه انگیزه انسان عالی تر باشد، ارزش عمل او نیز بالاتر خواهد بود. برخی فقط برای التذاذ جنسی ازدواج می کنند وانگیزه دیگری ندارند، ایشان حرام مرتکب نشده اند بلکه از لذت مشروع بهره مند گردیده اند وبه همان اندازه انگیزه ونیت خود، ازاین موهبت بهره خواهند برد. برخی دیگر برای گریز از نافرمانی خدا وآلوده نشدن به گناه به دنبال ازدواج می روند، این نیز بسیار مطلوب است بلکه باید گفت ازدواج برای کسی که خود را در معرض آلودگی به گناه و معاصی جنسی می بیند، لازم و ضروری و حتی واجب است. لکن گروهی نیز هستند که برای جلب رضایت خدا تن به ازدواج می دهند، چون او دوست دارد ایشان نیز رغبت می ورزند. این گروه از دو گروه پیش برترند. کسی که از زندگی زناشویی هدفی جز تأمین رضای حضرت حق ندارد ودر خوشی ها و ناخوشی ها به دنبال رضایت اوست، زندگی اش شکل دیگری خواهد داشت. همسرش به گونه ای دیگر اورا می نگرد واو نیز به عنوان یک نعمت و موهبت الهی به همسرش نگاه می کند. این موجب کمال است وانسان را در مسیر قرب به بارگاه حضرت حق بیش از پیش یاری می کند.

1. شعراء، آیه166

2. مؤمنون، آیه7

تبلیغات