تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کوتاه نام خانوادگی جهان

کوتاه ترین نام خانوادگی در میان کشور های جهان O است که در کشوره کره بسیار رایج است
 

تبلیغات