تبلیغات

تبلیغات

ساعات كار طولانی با ازدیاد فشار خون ارتباط دارد

مجموعه : پزشکی و سلامت
ساعات كار طولانی با ازدیاد فشار خون ارتباط داردبه گزارش خبرگزاری رویترز هلث از نیویورك، دكتر هایو یانگ از دانشگاه كالیفرنیا در ایروین و همكارانش می گویند تقریبا تمام تحقیقات گذشته در مورد ارتباط ساعات كار طولانی با ازدیاد فشار خون بر روی كارگران آسیایی انجام شده است. توجه به این موضوع ابتدا در ژاپن شروع شد. فرهنگ كار زیاد در این كشور به ظهور پدیده مرگ ناگهانی ناشی از كار زیاد انجامیده بود. امروزه ساعات كار آمریكایی ها از ژاپنی ها هم طولانی تر شده است.

محققان برای بررسی تاثیر ساعات كار طولانی در افزایش فشار خون در بین غربیها یك نمونه شامل ‪ 24 هزار و ‪ 305 بزرگسال را در كالیفرنیا كه دستكم ‪ 11 ساعت در هفته كار می كردند بررسی كردند.
محققان دریافتند احتمال ازدیاد فشار خون با افزایش تعداد ساعتهای كاری افزایش می یابد و حتی پس از درنظر گرفتن عواملی مانند وزن و موقعیت اجتماعی اقتصادی افراد این ارتباط همچنان به قوت خود باقی بود.


افرادی كه ‪ 40 ساعت كار هفتگی داشتند ‪ 14 درصد بیشتر از كسانی كه حداكثر ‪ 39 ساعت در هفته كار می كردند احتمال داشت ازدیاد فشار خون پیدا كنند. ازدیاد فشار خون در كسانی كه ‪ 41 تا ‪ 50 ساعت در هفته كار می كردند ‪ 17 درصد افزایش نشان می داد. این خطر در كسانی كه دستكم ‪ 51 ساعت در هفته كار می كردند ‪ 29 درصد بیشتر بود.


محققان همچنین دریافتند ازدیاد فشار خون در بین كارگران غیر ماهر شایعتر از افراد حرفه ای است. این امر بیانگر آن است كه مشاغلی كه چالش بیشتری را می طلبد و و فعالیت های فكری نقش حفاظتی در برابر فشار خون دارد.
تقریبا تمام كشورهای توسعه یافته به جز آمریكا قوانینی دارند كه ساعات كار را محدود می كند.


مشروح این مطالعه در شماره آنلاین ماه اوت نشریه "‪Heart Association ‪ "Hypertension: Journal of the American منتشر شده است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات