تبلیغات

تبلیغات

رضایت جنسی در روابط

هنگامی كه سخن از تعرض و یا همان تجاوز جنسی به میان می آید در ذهن اغلب افراد برقراری رابطه جنسی یك مرد رذل با یك دختر و یا زن دست و پا بسته نقش میبندد اما تعرض جنسی ابعاد و طیف گسترده تری دارد.

تعریف تعرض جنسی
در برگیرنده هر گونهتماس جنسی، اعم از بوسیدن، لمس كردن، نوازش كردن و مقاربت كه بدون رضایت طرف مقابل صورت میپذیرد. تعرض و تجاوز جنسی یك جرم محسوب گردیده و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ روحی وروانی و یا جسمانی به قربانی وارد میسازد.

تعریف عام رضایت
فردی توافق میكند و یا به فرد دیگری اجازه میدهد تا كاری را انجام دهد. موافقت به انجام عملی مبتنی بر آگاهی و دانش كافی از آن عمل و پیامدهای احتمالی آن. در حالی كه گزینه "نه" گفتن همواره برای فرد محفوظ باقی میماند.

تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)
توافق آزادانه برای برقراری رابطه جنسی. (كه شرایط تعریف عام رضایت را نیز در برمیگیرد)

نكته: رضایت می باید برای هر گونه تماس و فعالیت جنسی جلب گردد.

نكته: تماس جنسی یك پروسه است. بنابراین برای آغاز هر مرحله باید اجازه گرفته شود. مثلا پس از اینكه فردی شما را در آغوش گرفت به معنی این نیست كه شما مجاز هستید تا انتهای مسیر كه همان مقاربت باشد پیش روید. پس از در آغوش گرفتن حتی برای بوسیدن فرد نیز باید از او سوال كنید كه آیا عمل شما با رضایت وی همراه است یا خیر.

نكته: رضایت میتواند در هر لحظه و هر مرحله از تماس جنسی بازپس گرفته شود. مثلا چنانچه همسر شما رضایت داد تا وی را ببوسید اما پس از چند دقیقه وی از تصمیم خود پشیمان شد و تقاضای توقف رفتار شما را كرد شما حق ندارید به عمل خود ادامه دهید.

نكته: عمل بوسیدن، در آغوش گرفتن و نوازش كردن الزاما نباید به مقاربت ختم شوند.

نكته: رضایت برای یك مورد تماس جنسی الزاما رضایت برای تماس های جنسی بیشتر در آینده نیست. رضایت برای برقراری رابطه جنسی امروز، رضایت مادام العمر برای رابطه جنسی نمیباشد. ممكن است فرد پس از یك بار برقراری رابطه جنسی از كرده خود پشیمان گردد شما حق ندارید با این تصور كه دیگر كار از كار گذشته هر زمان كه مایل بودید با وی رابطه جنسی برقرار كنید.

نكته: سكوت، روابط جنسی پیشین، تصور شما از راضی بودن طرف مقابل، رضایت محسوب نمیگردند.

نكته: هیچگاه در صورتی كه ترید و دودل بودید و یا احساس كردید همسر شما نیز مردد و دو دل است اقدام به برقراری رابطه جنسی نكنید چراكه به احتمال زیاد هر كدام از شما و یا هر دو از كرده خود دیر یا زود پشیمان خواهید شد.

نكته:"شاید" به معنی "بله" نیست. "نه" یعنی "نه". "نه" به معنی "شاید" نیست.

شرایط رضایت در یك رابطه جنسی به قرار زیر می باشد:

1-هر دو طرف كاملا هشیار باشند.

2- هر دو طرف بطور برابر آزادی عمل داشته باشند. عاری از هرگونه اجبار و تحمیل باشد.

3-هر دو طرف آشكارا از قصد و نیت خود آگاهی داشته و درباره قصد و نیت خود با یكدیگر گفتگو كرده باشند.

اكنون میتوانیم مفهوم تعرض جنسی را مطابق با اصل رضایت بهتر درك كنیم. اگر شما در شرایط زیر با فردی رابطه جنسی برقرار كنید در واقع وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده اید و مجرم میباشید:

1- با فردی كه هنوز به سنی نرسیده است كه بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد. حتی اگر شما با یك دختر 17 ساله، حتی با رضایت وی، رابطه جنسی برقرار كنید در واقع وی را مورد تعرض قرار داده اید چراكه وی هنوز قادر به اتخاذ تصمیمات معقول و همسو با مصالح و منافع خود نیست و شاید از عواقب عمل خود آگاهی كافی نداشته باشد.

2-چنانچه فرد خواب آلود و یا بی هوش باشد.

3-چنانچه با تهدید وارعاب همراه باشد.

4- چنانچه فرد تحت تاثیر الكل، مواد مخدر و یا روانگردان قادر به تصمیم گیری نبوده و یا قادر به مقاومت نباشد.

5-زمانی كه فرد ابتدا عدم رضایت خود را از هر گونه تماس جنسی اعلام كرده، اما شما با ترغیب و شستشوی مغزی وی سرانجام وی را راضی به برقراری رابطه جنسی كرده باشید.

6-زمانی كه در نوشیدنی قربانی داروی خواب آور ریخته و مخفیانه وی را مورد تعرض قرار دهید. و یا با علم به اینكه وی پس ازمصرف مشروبات الكلی و یا مواد مخدر دیگر قادر به مقاومت نیست و یا آسانتر به رابطه جنسی تن خوهد داد، مصرانه وی را به مصرف اینگونه مواد ترغیب كنید.

كلید رضایت = گفتگوست: به موقع، صادقانه و قاطعانه حرف خود را بزنید.
منبع : مردمان

 

تبلیغات