تبلیغات

تبلیغات

احساسات، نیازها و آسیب‌پذیری‌ها

برای این كه عشق را احساس كنیم، به احساس نیاز داریم. وقتی نتوانیم با اطمینان خاطر احساسات خود را بیان كنیم، تماس خود را با عشق و شور و نشاط از دست می‌دهیم. در حالی كه زن‌ها مایلند بیشتر حرف بزنند و شوهرانشان به حرف‌های آنها گوش دهند، مردها نیاز دارند كه همسرانشان در مقام تعریف و قدردانی از آنها حرف بزنند. وقتی مرد میل به راضی كردن همسرش را از دست بدهد، احساسات محبت‌آمیز او خود به خود سركوب می‌شود. وقتی زنی نتواند آزادانه و با احساس امنیت خاطر احساساتش را با همسرش در میان بگذارد، او نیز احساسات و عواطف خود را سركوب می‌كند. به مرور وقتی زن و شوهر احساسات خود را همچنان سركوب می‌كنند، دیواری به دور قلب خود می‌كشند. در آغاز می‌توانیم هنوز عشق و محبت را احساس كنیم زیرا دیوارهای اطراف قلبمان كم ارتفاع هستند و راه قلب ما را به‌طور كامل مسدود نكرده‌اند. اما وقتی دیوارها بلند می‌شوند و راه قلبمان را سد می‌كنند، میان ما و احساسات محبت‌آمیز فاصله‌ای می‌اندازند. برای بازگرداندن شور و شوق عشق باید آجرهای دیوار اطراف قلبمان را یكی یكی خراب كنیم. هرگاه به كمك روش‌های جدید ارتباطی آجری را برمی‌داریم، روزنه‌ای به روی قلبمان گشوده می‌شود. ناگهان در اندیشه بقیه دیوار فرو می‌رویم. به كمك برقراری ارتباط صحیح و با قدردانی از كارهای یكدیگر می‌توانیم مهر و عشق رفته را بازیابیم.

تبلیغات