تبلیغات

تبلیغات

ویژگیهایی كه اگر زن به آن ها توجه داشته باشد مرد نرم می شود

تشویق، تشویق مردان توسط زنان قوی ترین محرك فعالیت آنان می باشد.تعریف تحسین در برابر تعریف و تمجید همسرشان بال پرواز پیدا می كنند و احساس قدرت و شوكت به آنان دست می دهد.فعال دانستن، نگاه همسر به مرد به چشم فردی فعال چنان شور و نشاطی در مرد ایجاد می كند كه سعی می كند نقایص خود را برطرف كند و چون رستم قهرمان و مانند افلاطون متفكر شود.
غذا و تعارف، آقایان برای غذا و خوراك خود اهمیت ویژه ای قائل اند و آن را موجب نشاط و سر زندگی می دانند.
احترام، مردان از روی غرور و خودخواهی كه دارند احترام را متعلق به خویش می دانند و هر كس نسبت به آنها بی احترامی یا بی توجهی روا دارد، در كارخانه ی ذهن آنها مورد سوء ظن و لذت بی انصافی قرار می گیرد.
لباس و پوشاك، بعضی از مردان از پوشیدن لباس لذت می برند . ولی عده ای به آن اهمیت نمی دهند. دراین حالت نقش همسر به عنوان فردی كه متعادل كننده ی این امر می باشدبسیار حائز اهمیت است.
خلوت، مردها گاهی نیاز دارند كنند و حافظه ی حویش را خانه تكانی كرده، یا به امور جاری اش سرو سامان دهند. بنابراین توجه اعضای خانواده آن ها را در این كار یاری می كند.
سرگرمی، آقایان سرگرمیهای خاص خود را دوست دارند كه شاید خانمه از آن بیزار باشند. ولی همسر موفق كسی است كه خود را با سرگرمیهای همسرش همراه سازد.
پول، مردان اصولاً در هزینه كردن خسیس اند و دوست دارند زن و فرزند با احساس حق شناسی از آنان درخواست نمایند حتی برای زحمات آنان ارج و ارزش قائل شوند. پس خانمها یابد موقعیت پولی و مالی همسر را درك كرده، زمان مناسب را برای درخواست انتخاب كنند.
كار، آقایان اكثراً به كار خود عشق می ورزند ، حتی كسانی كه كار خود را دوست ندارند. بنابراین تشویق اعضای خانواده و اهمیت دادن آنان را نشانه ی حق شناسی می دانند و راضی و خرسند می شوند و هر چه در این راه بیشتر تشویق شوند، ضریب در اطمینانشان افزون تر گشته، آناده یقبول خطر بیشتر می شوند.
 

تبلیغات