تبلیغات

تبلیغات

دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه

دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
 
یكی از دیوار‌‌های اتاق نشیمن خود را با این رنگ بپوشانید البته دیواری كه پشت به نشیمن گاه شماست چرا كه این رنگ بسیار گیراست و گاهی اوقات تیز وتند است و صد البته چشمگیر.

مات:رنگ سیب لبنانی

دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه

كنار هم قرار دادن عناصری به این رنگ در كنار تونالیته ای از آن بر دیوار در این فصل‌‌ می‌تواند گرمای بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد.

مات:زرد شمعی

دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه
دلنشین‌ترین رنگ‌های فصل پاییز در دكوراسیون خانه

تبلیغات