تبلیغات

تبلیغات

خاطره زیبا

مجموعه : فرهنگ و هنر
خاطره

از وقتی که خیلی کوچک بود خاطره می نوشت و هر چند وقت یکبار هم همه ی انچه را نوشته بود باز خوانی می کرد . او وارد زندگی کودکی می شد که گاه اشکش را در می آورد و گاه لبخندی بر چهره اش می نشاند و گاهی هم برایش متأسف می شد که چرا از موقعیت هایی که داشته بهره مند نشده و البته در بسیاری از موارد هم تحسینش می کرد که چه خوب مهربانی و راستگویی و درستکاری را در رأس همه ی امورش قرار داده است .
خاطره ها درس هایی از زندگی هستند که خود استاد آنیم .
و در آن واحد هایی از زندگی را پاس کرده ایم که برایش آزمون های سختی داده ایم .
و با مرور آن ها به خود یادآوری می کنیم که باید از آموخته های خویش باز هم درس بگیرم و خاطراتی جدید از آن در دفتر زندگی ثبت کنیم ولی همیشه باید مراقب باشیم که با کودک درون خود همراه باشیم و مانند او در صدد یاد گیری باشیم بسازیم و رشد کنیم گر چه گاهی هم خراب می شود ….

 
 

تبلیغات