تبلیغات

تبلیغات

12 پیام برای متولدین دوازده ماه سال

مجموعه : فرهنگ و هنر
12 پیام برای متولدین دوازده ماه سال


دوازده پیام برای متولدین دوازده ماه سال

برای فروردین: که به جهان بیاموزد عشق "معصومیت" است

واز جهان بیاموزد که عشق "اعتماد" است.

برای اردیبهشت: که به جهان بیاموزد عشق "صبر و تحمل" است

واز جهان بیاموزد که عشق "بخشش وگذشت" است.

برای خرداد: که به جهان بیاموزد عشق "آگاهی" است

واز جهان بیاموزد که عشق "احساس" است.

برای تیر: که به جهان بیاموزد عشق "فداکاری" است

واز جهان بیاموزد که عشق "آزادی " است.

برای مرداد: که به جهان بیاموزد عشق "شور و نشاط" است

واز جهان بیاموزد که عشق "فروتنی" است.

برای شهریور: که به جهان بیاموزد عشق "نیاز" است

واز جهان بیاموزد که عشق "کمال" است.

برای مهر: که به جهان بیاموزد عشق "زیبایی" است

واز جهان بیاموزد که عشق "هماهنگی" است.

برای آبان: که به جهان بیاموزد عشق "هیجان" است

واز جهان بیاموزد که عشق "تسلیم شدن" است.

برای آذر: که به جهان بیاموزد عشق "صمیمیت" است

واز جهان بیاموزد که عشق "وفاداری" است.

برای دی: که به جهان بیاموزد عشق "عقلانی" است

واز جهان بیاموزد که عشق "از خود گذشتگی" است.

برای بهمن: که به جهان بیاموزد عشق "اغماض" است

واز جهان بیاموزد که عشق "یگانگی" است.

برای اسفند: که به جهان بیاموزد عشق "رحم وشفقت" است

واز جهان بیاموزد که عشق "همه چیز" است.

شادمانی و خرسندی تمامی لحظاتتون را آرزومندم .

 
 

تبلیغات