تبلیغات

تبلیغات

استفاده از فلوسیتومتری، نقش مهمی در تشخیص اختلالات لنفوپرولیفراتیو دارد

مجموعه : پزشکی و سلامت

محققان تحقیق یاد شده سه پانل به منظور استفاده بهینه از معرف ها برای تشخیص و تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به اختلالات لنفوپرولیفراتیو پیشنهاد كرده اند.
بر پایه نتایج تحقیق ،پانل های مزبور شامل پانل اول برای همه بیماران جدید مبتلا به اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن سلول های ‪ T و ‪ ، B پانل دوم برای تعیین هویت سلول های ‪ NK و ‪T و پانل سوم جهت تعیین هویت سلول های -‪ B در اختلالات لنفو پرولیفراتیو هستند.

هدف از این تحقیق علمی پزشكی ، اطلاع از نحوه تظاهر ماركرهای ایمنولوژیك در بیماران بوده كه بر اساس آن مطالعات همه جانبه و آینده نگری روی ‪54 بیمار انجام شده تا ضمن مقایسه با مطالعات دیگر ،اطلاعات لازم برای طراحی پانل های مناسب در تشخیص و پیش آگهی بیماران داده شود.

در این تحقیق ، نمونه خون ‪54 بیمار مبتلا به لوسمی مزمن لنفوسیتی سلول ‪B (‪B-CLL) تیپیك و آتیپیك وبیماران مبتلا به لوسمی-لنفوم سلول ‪T بالغین (‪(ATLL ،لوسمی پرولنفوسیتیك سلول(‪،(B-PLL لنفوم غیرهوچكینی‪B در فاز لوسمیك (‪(B-NHL و لوسمی سلول موئی(‪HCL) بااستفاده از ‪26 معرف ضدسلول های‪،T،P سلول‪NK و ضدماركر های اختصاصی با روش ایموفلورسانس مستقیم به وسیله فلوسیتومتری چندپارامتری مطالعه شده است.

یافته های تحقیق مزبور نشان می دهد كه به جز ‪ B-CLL( ایپیك آتیپیك) ،تظاهر همزمان ‪، CD5 ‪ CD19 و ‪ CD23 در بیماران مشاهده نشد.

بنابر یافته های این تحقیق،بیماران ‪ B-CLL تیپیك ماركرهای سلول ‪ B به ویژه ‪ CD19 و ‪ CD22 را با شدت كمی نسبت به سایر اختلالات در سطح خود نشان داده ،بر خلاف بعضی منابع،تنها درصد محدودی از بیماران ‪ B-CLL تیپیك ‪CD22 منفی بودند.

مطابق یافته های تحقیق یاد شده،اختلاف مهمی در شدت بروز ‪ CD20 در بیماران مشاهده نشده در هیچ كدام از اختلالات لنفورپرولیفراتیو مزمن سلول ‪ ، B ماركر های سلول ‪ T به جز ‪ CD5 تظاهر نداشته و در همین گروه از بیماران سایر ماركر های مختلف لنفوئیدی با چند استثنا همانند یافته های تحقیقات دیگر كشورها بوده است.

اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن سلول -‪ ، B گروه هتروژنی از بیماری هاست كه بر اساس موفولوژی ، ماركرهای ایمنولوژی و یافته های بالینی ، شناسایی می شوند.

در این نوع بیماری ، ایمنوفنوتیپ برای افتراق اختلالات سلول ‪ B از ‪ T و نیز تشخیص لوسمی های مزمن نوع ‪ B از همدیگر یك روش اساسی محسوب می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات