تبلیغات

تبلیغات

کیمیا

مجموعه : فرهنگ و هنر
کیمیا
کیمیا ( عطیه برتر )

می بینید چه شوق و نشاطی در وجودشان راه یافته است ؟

 

چیز زیادی نیست

 

چند قطره باران است

 

که جسم کوچکشان را با مهر طراوت  و شادی بخشیده است

 

درست مثل لبخند روح نواز  دوست

 

که وقتی   تقدیمت می کند

 

کودک روحت چنین بر سر شوق می آید

 

تجربه  ی الهی  دو دوست

 

هر چیز ساده ای را

 

به بهشت شادی و رضایت تبدیل می کند

 

چه کیمیایی است این دوستی ؟

 

تبلیغات