تبلیغات

تبلیغات

مهر و دوستی

مجموعه : فرهنگ و هنر
مهر و دوستی
مهر و دوستی

مرا ای گل مدهوش مهرت می کنی

 هر دم از زیباییت زیباتر می کنی

دریای نوری در دوستی

 یاس را بنده ی عطر زلالت می کنی

حال مرا خود دانی خدا

آدم پیامبر بود خدا

جان بنده ات مهدی کجا

یکدانه شد نزد خدا

رحمتش باران عشق تو شد

حاصل عشق تو آن دردانه شد

یار و همراه و هم بند توشد

 مست از شراب ناب تو شد

فریماه
 

تبلیغات