تبلیغات

تبلیغات

آنفلوآنزا

مجموعه : پزشکی و سلامت

آنفلوآنزا عفونت حاد دستگاه تنفسی است که با سردرد ناگهانی درد ماهیچه، تب وضعف و بی حالی شدید نمایان می شود. ویروس آنفلوآنزا در سده نوزدهم وجود نداشته اما از سال 1918 شیوع پیدا کرد و تا امروز یک سیر نزولی را طی کرده است. به این صورت که در آغاز فعالیت این ویروس مرگ های دسته جمعی حتی 40 میلیون نفر در یکسال گزارش شده است اما به مرور توان این ویروس کاهش یافت و این احتمال وجود دارد که در مقطعی شاهد نابودی کامل آن باشیم. سه گونه ویروس آنفلوآنزا به نامهای A B C وجود دارد هر چند که در حالت معمولی دوره? بیماری 3 تا 4 روز است، اما چون در جریان آنفلوآنزا میکروب های دیگری به بدن حمله می کنند ازاینرو سبب پیدایش عفونت های ثانوی در دستگاه گوارش تنفس و یا عصبی هم می گردند و این بدان معنا است که آنفلوآنزا مقاومت بدن را کم کرده و آن را برای دچار شدن به بیماری های دیگر آماده می سازد به کار بردن ماسک گندزدایی هوای اتاق بیماران و جدا کردن سریع دچارشدگان از افراد سالم تا حدی مانع شیوع آنفلوآنزا می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات