تبلیغات

تبلیغات

اسپیرومتری

مجموعه : پزشکی و سلامت

از دستگاه اسپیرومتری در كلینیك های سینه و در بیمارستان ها استفاده می شود، گرچه امروزه در بسیاری از مطب ها نیز می توان این دستگاه را دید. این دستگاه نه تنها می تواند سرعت خروج هوای بازدمی را اندازه گیری نماید بلكه مقدار آن را هم می تواند در هر تنفس اندازه گیری كند.
استفاده از دارو در هنگام آزمایش
گاهی اوقات یك آزمایش تنفسی قبل از استفاده از اسپری گشاد كننده و یك آزمایش هم بعد از استفاده از اسپری انجام می گردد. اگر عددی كه بعد از استفاده از اسپری بدست می آید، 15 درصد یا بیشتر نسبت به عددی كه قبل از استفاده از اسپری بدست آمده است باشد، تشخیص بیماری آسم تایید میشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات