تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس جملات كوتاه ولی عمیق

گر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ایده ها در بیرون زمان قرار دارند و در نتیجه ابدی هستند. شوپنهاور
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی خردمند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
روزنامه باید خبرگزار باشد نه خبرساز ، حقیقت و مای? سرگرمی واقعی چندان زیاد است که نیازی به خیال پردازی و دروغسازی نیست و نشر خبر دروغ خیانت به حقیقت است . سایمونز
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه که باید بیشترین علاقه را در ما به وجود آورد این نیست که آیا تفسیر ما از جهان، حقیقی است یا دروغین ، بلکه این است که آیا این تفسیر، خواست قدرت را برای نیرومندی و کنترل جهان پرورش می دهد ، یا هرج و مرج و ناتوانی را . فردریش نیچه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهمترین چیز بعد از حل کردن یک مسئله یافتن اندکی طنز در آن است .  فرنک آکلارک
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دو گوش داریم ویک زبان ، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم. دیوژن
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . ارد بزرگ

تبلیغات