تبلیغات

تبلیغات

انواع حملات صرعی

مجموعه : پزشکی و سلامت

حملات صرعی، انواع مختلفی دارد. آنها از مغز منشاء می گیرند و انواع مختلف حملات از قسمتهای مختلف مغز منشاء می گیرد.
تفكرات و هیجانات حافظه، كنترل حركات، درك احساسات، صداها، بوها، مزه ها و بینایی، همگی در مغز شكل می گیرند.

مغز از دو نیمكره ساخته شده است كه از وسط به یكدیگر متصل شده اند. نیمكره راست مغز، كنترل نیمه چپ بدن و نیمكره چپ مغز، كنترل نیمه راست بدن را در اختیار دارد. در اكثر افراد، نیمكره چپ مغز، نیمكره “غالب” می باشد. بعبارت دیگر، این نیمكره غالب، باعث كنترل درك زبان و تكلم می باشد. هر یك از نیمكره های مغز به چهار قسمت (چهار لوب) تقسیم می شود.
آسیب رسیدن به یك قسمت (یك لوب) از مغز باعث اختلال در عملكرد آن می شود. بریا مثال، صدمه دیدن قسمت پشت سری چپ (لوب اكسیپیتال چپ) باعث می شود كه فرد قادر به دیدن چیزی در سمت راست نشود و یا اینكه صدمه دیدن قسمت پیشانی راست (لوب فرونتال راست) موجب می شود كه سمت چپ بدن فرد فلج شود. برعكس این موضوع، فعال شدن لوب اكسیپیتال چپ (برای مثال با جریان الكتریكی) سبب می شود كه شخص نقاط و لكه های رنگی در سمت راست بینایی اش مشاهده كند و به نظرش بیاید. همچنین تحریك لوب فرونتال راست موجب حركت و تكان خوردن بدن در قسمت چپ می شود.

یك حمله صرع را می توان به یك توفان الكریكی تشبیه نمود. این توفان می تواند فقط در یك قسمت مغز باشد و یا اینكه منتشر و پخش شده و قسمتهای دیگر و یا تمام مغز را به یكباره درگیر نماید. آنهایی كه فقط در یك قسمت مغز هستند را اصطلاحاً “حملات پارسیل” (Partial) می نامند و آنهایی را كه بطور همزمان در هر دو نیمكره مغزی آغاز می شوند را “حملات ژنرالیزه” (Generalized) می گویند. آن چیزی را كه فرد مبتلا به صرع، تجربه می كند و آن چیزی كه توسط دیگران دیده می شود بستگی به محللی دارد كه حملات در مغز شروع می شوند و نیز بستگی به سرعت و وسعت گسترش آن در مغز دارد. در قسمت بعید ، ما راجع به انواع مختلف تشنج ها یا حملات صرعی توضیح خواهیم داد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات