تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن
تو ندارند ، غرق شوند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن
برای دیدن عشق ، به ماه
برای دیدن زیبایی ، به طبیعت
برای دیدن امید ، به آینده . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عصبانیت فرد ، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را جه غم که اینقدر
احساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط
خداوند با توست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با عبرت از شکست های گذشته ، کمر شکست های آینده را بشکن . . .
 
 

تبلیغات