تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شش ندای درونی که نباید به آن‌ها توجه کرد

شش ندای درونی که نباید به آن‌ها توجه کرد
خیلی وقت‌ها ما در تصمیم‌گیری‌هایمان،‌ دانسته و حتی گاهی ندانسته از شهود خود استفاده می‌کنیم. خیلی وقت‌ها در چنین مواردی شاید حتی نتوانیم دلیل رفتار خود را توضیح بدهیم. نیوساینتیست دیروز در یک اقدام متفاوت، بر اساس یک کتاب تازه منتشر شده،‌ به شش شهود رایج در بین انسان‌ها اشاره کرده است که بهتر است به هیچ عنوان رویشان حساب باز نکنید!
1. کوری ناشی از بی‌توجهی، ‌ندیده گرفتن مواردی که بسیار ساده و جلوی چشممان هستند
2. این باور که خاطره‌هایمان خیلی بیشتر از آن‌چه واقعا هستند،‌ قابل اعتمادند.
3. تمایل به این که فرض کنیم اگر کسی اعتماد به نفس خوبی دارد،‌ حتما اهل رقابت هم هست.
4. توهم دانش،‌ در حقیقت ما همیشه خیلی کم‌تر از آن چه خودمان خیال می‌کنیم، می‌دانیم.
5. این تصور که وقتی دو اتفاق نزدیک به هم روی می‌دهند، ‌حتما یک ربطی باید به هم داشته باشند.
و در نهایت
6. این تصور که ما هر چه بیشتر تمرین شناختی داشته باشیم،‌ انسان‌های باهوش‌تری در آینده خواهیم بود.
جالب این‌جاست که بر اساس این گزارش،‌ تغییر در به کارگیری این شهودها در تصمیم‌گیری‌های روزمره زندگی باعث می‌شود که حتی مسیر زندگی برخی از افراد تغییر کند.
 

تبلیغات