تبلیغات

تبلیغات

بیماری پیسی

مجموعه : پزشکی و سلامت

یك پزشك متخصص پوست وزیبایی درمشهدگفت ‏:‏ازهر‏100 ‏نفردرجامعه بین یك یادونفربه بیماری “پیسی “یاویتیلیگو‏Vitiligo) ‏)مبتلامی شوند‏.‏
دكترهماجلیلی درگفتوگوباایرناافزود‏:‏دربیماری
پیسی به دلیل ازدست رفتن رنگدانه پوست لكه های سفیدرنگی بروی پوست بوجود می آید‏.‏
به گفته وی ,نیمی ازافرادی كه به این بیماری دچارمی شوندقبل از‏20 ‏ سالگی علائم آن رادرخودخواهندیافت وحدودیك پنجم ازمبتلایان نیزیكی ازافرادخانواده شان به این بیماری مبتلابوده اند‏.‏
وی بااشاره به اینكه ضایعات پیسی ممكن است درهرجایی ازبدن دیده شود,افزود‏:‏این لكه های سفیدوشیری رنگ معمولادردوطرف بدن به طور قرینه دیده می شوند‏.‏
این پزشك شایع ترین مناطق درگیری راصورت ,لب ها,دست ها,بازوها,پاها ونواحی تناسلی عنوان كرد‏.‏
عضوانجمن درماتولوژی ایران درخصوص نحوه ایجادبیماری پیسی گفت ‏:‏ ملانین رنگدانه ای است كه عامل تعیین كننده رنگ پوست ,مووچشم هااست و توسطسلول هایی به نام ملانوسیست (سلولهای رنگ دانه ساز)تولیدمی شود‏.‏
وی افزود‏:‏اگراین سلولهاازبین بروندویانتوانندرنگدانه ملانین را تولیدكنندرنگ پوست روشن ترشده ویاپوست به طوركلی سفیدمی شود‏.‏
دكترجلیلی عنوان داشت ‏:‏وسعت ,دوره وشدت ازدست رفتن رنگدانه در اشخاص مبتلابه پیسی متفاوت است بطوریكه دربین افرادپوست تیره بروز لكه هابسیارواضح ترازافرادباپوست روشن است ‏.‏
وی درادامه گفت ‏:‏هیچ راهی برای پیش گویی اینكه هرفردچقدررنگدانه از دست خواهددادویابیماری وی چقدرطول خواهدكشیدوجودنداردوحتی درمواردشدیدممكن است رنگدانه درهمه جای پوست ازبین برودوپوست یكسره سفیدشود‏.‏
این متخصص پوست اضافه كرد‏:‏بعضی ازبیمارانی كه تصورمی كنندبیماریشان
خوب شده درواقع تمام رنگدانه های پوست خودراازدست داده اندوپوست شان
یك دست سفیدشده است واگرچه پوست این افرادیك دست سفیدشده ولی آنهابه
بیماری پیسی مبتلاهستند‏.‏
وی خاطرنشان كرد‏:‏یك لك پیسی به صورت ناحیه ای به شكل سفیدشیری رنگ
دیده می شودبااینحال تخریب رنگدانه درهرلك می تواندباسایرلك ها متفاوت باشد‏.‏
وی بابیان اینكه تاكنون علت بیماری پیسی ناشناخته است ,افزود‏:‏ولی در هرحال آسیب دیدن سلول های رنگ دانه سازبه دلایل گوناگون ازجمله عوامل ایجادكننده این بیماری است ‏.‏
?وی ازجمله دلایل آسیب دیدن سلولهای رنگدانه سازپوست را,تولیدمواد سمی درسلول های عصبی كه به طورغیرطبیعی فعال شده اندویاازبین رفتن رنگدانه پوست به دلیل ماده خارجی كه توسطسیستم ایمنی بدن درموقع دفاع بدن ممكن است تولیدشودراعنوان كرد‏.‏
به گفته وی ,درحال حاضرروش درمانی موثری كه باعث بهبودی این بیماری شودوجودنداردوتحقیقات زیادی دراین زمینه درحال انجام است ‏.‏
وی ازجمله روشهای درمانی این بیماری رااجتناب ازبرنزه شدن پوست در
افرادپوست روشن برای مخفی ماندن لك های پیسی ,پنهان كردن لكه های پوست
توسطكرم پودرهاوفراوردهای برنزه كننده ,استفاده ازداروهای مربوطه
جهت بازگرداندن رنگدانه به نواحی مبتلابه پیسی ورنگ زدایی ازنواحی طبیعی ازپوست ویك دست كردن رنگ آن درافرادی كه قسمت زیادی ازبدنشان مبتلابه پیسی شده ,عنوان كرد‏.‏
وی همچنین خاطرنشان كرد‏:‏مناطق مبتلابه بیماری پیسی هیچگونه دفاعی در
برابرنورخورشیدندارندوبراحتی دچارآفتاب سوختگی می شوندبنابراین مناطقی كه بالباس پوشانده نمی شوندبایدضدآفتاب مناسب مالیده شودواز قرارگرفتن درمعرض نورآفتاب شدیدخودداری شوند‏.‏
وی درخصوص پیشگیری ازپیسی گفت ‏:‏چون علت این بیماری شناخته شده نیست
راه موثری برای پیشگیری ازآن وجودنداردامادربرخی ازبیماران ثابت شده است كه هرگونه آسیب پوست اعم ازسوختگی ,زخم ,خراشیدگی وضربه های
مكررموجب پیداش لك های پیسی درمحل آسیب می شود‏.‏

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات