تبلیغات

تبلیغات

تست هوشی ساده اما پیچیده!؟ – 2

تست هوشی ساده اما پیچیده!؟ – 2

جای علامت سوال چه عددیمی‌گذارید؟

5 = 1

 


25 = 2

125 = 3

625 = 4 

 

 

 5 = ؟

.

 

 

  سوال هوش جالب معمای جدید معمای هوش معما جدید تست هوش جالب تست هوش تست روانشناسی میزان هوش تسیت آی کیو تست Iدیدن جواب


ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد!%

 

 

تبلیغات