تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شخصیتتان را می سنجیم

نام سه حیوان را به ترتیب علاقه بنویسید و برای هر کدام از این سه جاندار سه مشخصه که باعث علاقه شما به آن ها شده را بنویسید.
2. حالا نوبت دریاست! نظرتان راجع به دریا چیست؟ سه مشخصه بنویسید.
3. جنگل؛ سه مشخصه راجع به جنگل بنویسید.
4. رودخانه؛ سه مشخصه راجع به رودخانه بنویسید.
پاسخ ها:
1. سه مشخصه ای که برای حیوان اول نوشتید در واقع نظر خودتان راجع به خودتان است.
سه مشخصه ای که برای حیوان دوم نوشتید در واقع خصوصیاتی است که دیگران برای شما قائل اند.
سه مشخصه ای که برای حیوان سوم نوشتید خصوصیاتی است که برای همسرتان می خواهید.
2. دریا: دید شما نسبت به زندگی است. شما زندگی آرام را دوست دارید و یا مواج؟ آبی یا طوفانی؟
3. جنگل: ذهنیت شما نسبت به مرگ است. مرگ از دید شما چگونه است؟ تاریک یا روشن؟ ترسناک یا رویایی؟!
4. رودخانه: هم بیانگر رویه و خط مشی شما در زندگی است. شما فردی محافظه کار هستید یا میانه رو!؟
 

تبلیغات