تبلیغات

تبلیغات

دهقان و گوسفندان ( تست هوش )

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت.

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

و با 3 گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت.

او چند گوسفند به شهر برده بود؟

 

1) 32     2) 34      3) 38       4) هیچ کدام

 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

جواب درست گزینه : 4

 

 

 

 

 

 

 

نصف + نیم گوسفند ها رو از دست می دیم اگر 31 گوسفند داشته باشیم یعنی 16 گوسفند فروختیم می مونه 15 تای بقیه
نصف +نیم هم نفر دوم می خره یعنی5/7 +5/. میشه 8 تا كه نفر دوم می بره
از خیر نصف +نیم دیگه هم می گذریم كه از 7 تای باقیمونده كم می شه یعنی 4تا
در نهایت می مونه 3تا گوسفند
اگر 41 گوسفند داشته باشیم آخرش 4تا برامون می مونه
ازینكه این معما رو بررسی كردید جدا خوشحال شدم

 

تبلیغات