تبلیغات

تبلیغات

عکس عبادت مرتاضان هندی در سال 1880

عکس عبادت مرتاضان هندی در سال 1880

این عکس در هندوستان و در سال 1880 گرفته شده است .

 

این مرتاضان در این مراسم سنتی دور خود آتش خورشید روشن کرده اند و در آن سرگین گاو ریخته اند.

 

سرگین گاو همچون خود گاو در آیین آنان مقدس بوده و باعث تطهیر روح آنان از درون می شود. همچنین سرگین گاو باعث بیشتر روشن نگه داشتن آتش نیز می شود.

 

عکس عبادت مرتاضان هندی در سال 1880

 

منبع : جوان و تاریخ

 

 

a