تبلیغات

تبلیغات

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

تصاویر از ساخت اتومبیل جدید مخصوص افراد معلول و ناتوان جسمی .  این اتومبیل مخصوص افراد معلول و استفاده کنندگان از ویلچر طراحی و ساخته شده است. طراحی این خودرو به صورتی است که این گونه افراد با توجه به محدودیت های حرکتی که دارند میتوانند براحتی و به سرعت سوار و پیاده شوند. نام این خودرو کوچک و جالب کنگرو است.

 

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

تولید خودرو ویژه افراد معلول + تصاویر

خودروی خاص افراد معلول

 

 

 

تبلیغات