تبلیغات

تبلیغات

جالب ترین اس ام اس های فلسفی جدید – 12

جالب ترین اس ام اس های فلسفی جدید – 12

 

مبارزه هرقدر صعب،صعود ” را ” ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمــــی تو باشد *
و بدان آنان که آفتاب ” را ” به زندگی دیگ” را “ن ارزا نی مــــی دارند، نمــــی توا نند خود از آن بی بهره باشند *

*

*

*

 اس ام اس های فلسفی جدید

دنیا آنقدر وسیع است که ب” را “ی همه ی مخلوقات جایی هست
به جای آنکه جای کسی ” را ” بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود ” را ” بیابید *

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

زندگی مانند کودکی است که اگر مــــیخواهید به خواب نرود

همــــیشه او ” را ” سرگرم کنید

*

*

*

 اس ام اس های فلسفی جدید

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها ” را ” به داخل لانه نمــــی ریزد *

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

کسی که از هیچ کس خوشش نمــــی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد *

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

مردم هرگز خوشبختی خود ” را ” نمــــیشناسند
اما خوشبختی دیگ” را “ن همــــیشه در جلو دیدگان آنهاست

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

نچه انسان ” را ” غرق مــــیکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

هنگامــــی که تصمــــیمات مهم خود ” را ” مــــی گیرید استارت عمل کردن ” را ” همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته ب” را “ی کل تصمــــیم ها خوب نیست-

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمــــی دونیم و تا موقعی که کسی ب” را “ی ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمــــی دونیم

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

” را “ز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال ” را ” بر خود تلخ نمود *

*

*

*

  اس ام اس های فلسفی جدید

ب” را “ی درک قوانین ساده جهان فقط باید کمــــی دقت داشته باشید

 

 

بدترین بخش زندگی،زندگی در جایی است که ان ” را ” نمــــی خواهید و بدتر از ان این است که تلاش ب” را “ی بیرون امدن از انجا نمــــی کنید

*

*

*

به آ” را “مش رسیدن، نه با ف” را “موش کردن زندگی بدست مــــی آید و نه با غرق کردن خود در زندگی

*

*

*

مبارزه هرقدر صعب،صعود ” را ” ادامه بده،شاید قله تنها در یک قدمــــی تو باشد *
و بدان آنان که آفتاب ” را ” به زندگی دیگ” را “ن ارزا نی مــــی دارند، نمــــی توا نند خود از آن بی بهره باشند *

*

*

*

دنیا آنقدر وسیع است که ب” را “ی همه ی مخلوقات جایی هست
به جای آنکه جای کسی ” را ” بگیرید،تلاش کنید جای واقعی خود ” را ” بیابید *

*

*

*

 

زندگی مانند کودکی است که اگر مــــیخواهید به خواب نرود

همــــیشه او ” را ” سرگرم کنید

*

*

*

خدا روزی ده پرندگان است،اما روزی آنها ” را ” به داخل لانه نمــــی ریزد *

*

*

*

کسی که از هیچ کس خوشش نمــــی آید،بدبخت تر از کسی است که هیچ کس دوستش ندارد *

*

*

*

مردم هرگز خوشبختی خود ” را ” نمــــیشناسند
اما خوشبختی دیگ” را “ن همــــیشه در جلو دیدگان آنهاست

*

*

*

نچه انسان ” را ” غرق مــــیکند در اب افتادن نیست زیر اب ماندن است

*

*

*

 جالب ترین اس ام اس های فلسفی جدید

هنگامــــی که تصمــــیمات مهم خود ” را ” مــــی گیرید استارت عمل کردن ” را ” همان موقع بزنید -اهسته و پیوسته ب” را “ی کل تصمــــیم ها خوب نیست-

*

*

*

تا موقعی که سرما نباشه قدر گرما رو نمــــی دونیم و تا موقعی که کسی ب” را “ی ازار ما نیومده قدر اسایش رو نمــــی دونیم

*

*

*

” را “ز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال ” را ” بر خود تلخ نمود *

*

*

*

ب” را “ی درک قوانین ساده جهان فقط باید کمــــی دقت داشته باشید

 

 

مطالب مرتبط:

 

 

تبلیغات