تبلیغات

تبلیغات

هشدار ! شعر زیبا از فیض کاشانی

مجموعه : فرهنگ و هنر
هشدار ! شعر زیبا از فیض کاشانی

چکیده ای از اشعار زیبا و خواندنی فیض کاشانی

 

 

هشدار که هر ذره حسابست در اینجا

دیوان حسابست و کتابست در اینجا

 

***********

حشرست و نشورست و صراطست و قیامت

میزان ثوابست و عقابست در اینجا

***********

فردوس برین است یکی را و یکی را

انکال و جحیمست و عذابست در اینجا

***********

آنرا که حساب عملش لحظه بلحظه است

با دوست خطابست و عتابست در اینجا

***********

آنرا که گشوده است ز دل چشم بصیرت

بیند چه حساب و چه کتابست در اینجا

***********

بیند همه پاداش عمل تازه بتازه

باخویش مرآنرا که حسابست در اینجا

***********
با زاهدش ارهست خطائی بقیامت

باماش هم امروز خطابست در اینجا

***********

امروز بپاداش شهیدان محبت

زآن روی برافکنده نقابست دراینجا

***********

زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا

***********
امروز بپاداش شهیدان محبت

زآن روی برافکنده نقابست دراینجا

***********
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا

***********

آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید

از گرمی تعجیل دل آبست در اینجا

***********

دوری که نبیند مگر از دور قیامت

در دیدهٔ تنگش چو سرابست در اینجا

***********

بیدار نگردد مگر از صور سرافیل

مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا

***********

هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض

سرسوی حق و پا برکابست در اینجا

***********

صد شکر که دلهای عزیزان همه آنجا

معمور بود گرچه خرابست در اینجا

***********

 

منبع:ganjoor.net

 

 

تبلیغات