آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر
 
آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال پینت. به گزارش تکناز بال نوعی ورزش تفریحی است که در آن با استفاده از تفنگ های حاوی گلوله های رنگی دوطرف جنگ به هم شلیک میکنند.
 
به گزارش تکناز اما در صورت عدم استفاده از لباس های ایمنی ممکن است برخورد گلوله های آن با بدن از نزدیک چنین بلایی بر سر شما آورد.

 

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر

آخر عاقبت بی‌ جنبه بازی در پینت بال !+ تصاویر