آداب از گفتار ائمه معصومین (ع)

آداب از گفتار ائمه معصومین (ع)

 

امام صادق (ع) : پوشیدن لباس کتانی بدن را فربه می کند.

 

حضرت علی (ع): بپوشید جامعه پنبه ای را که‌ آن پوشش رسول خدا و پوشش ما اهل بیت است.

 

پیامبر اکرم (ص): بپوشید جامعه سفید که آن نیکوتر و پاکیزه ترین رنگها است و مرده های خود را در آن کفن کنید.

 

امام صادق (ع): جامعه سرخ تیره پوشیدن آن کراهت دارد مگر برای نوداماد

 

حضرت امام محمد باقر(ع): جایز نیست زنان را که شبیه به مردان شوند زیرا که رسول خدا(ص) لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را که شبیه مردان شوند در پوشیدن لباسها.

 

حضرت علی (ع): زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه می‌شود.

 

حضرت صادق (ع): نعلین و کفش بهترین رنگها، رنگ زرد است.

 

حضرت علی (ع): چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم الله بگویید تا جنیان نپوشند و گرنه جنیان آن جامه را می پوشند تا صبح.

 

رسول اکرم (ص): یا علی جان انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشی. پرسیدند گه چه انگشتر در دست کنم فرمودند که عقیق سرخ.

 

حضرت رضا (ع): انگشتر عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.

 

حضرت صادق (ع): انگشتری بگیرید که نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت کارش نیکو گردد.

 

حضرت موسی کاظم (ع): انگشتری زرد در دست کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد.

 

امام صادق (ع): هر که انگشتری فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.

 

رسول اکرم (ص) : خداوند عالمیان می‌فرماید که من شرم می‌کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم.

 

حضرت صادق (ع): سرمه کشیدن در شب، چشم را نفع می‌رساند و در روز زینت است.

 

امام محمد باقر (ع): سرمه سنگ در دیده کشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محکم و قوت جماع را زیاد می‌کند.

 

رسول اکرم (ص): اگر سیر بودی چیزی مخور که باعث پیسی می‌شود.

 

امام موسی کاظم (ع): اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.

 

امام موسی کاظم (ع): چیز خوردن شب را ترک مکنید اگرچه به پاره نان خشکی باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است.

 

حضرت علی (ع): طعام را بگذارید سرد شود زیرا برکت در طعام سرد است.

 

حضرت علی (ع): منشین بر طعامی مگر وقتی که گرسنه باشی و دست بکش از غذا در صورتی که هنوز میل داشته باشی و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر کسی این مسائل را رعایت کند دیگر به طبیب نیازی پیدا نخواهد کرد.

 

پیامبر اکرم (ص): هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوی چپ و یا راست تکیه مکنید.

 

حضرت علی (ع): باکی نیست که در حال راه رفتن چیزی بخورند.

 

پیامبر اکرم (ص): در اول طعام و آخر طعام نمک بخور که هر که در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند خدای تعالی دفع کند از او هفتاد نوع بلا را که آسانتر آنها، خوره باشد.

 

حضرت علی (ع): در موقع غذا خوردن شروع کن با بسم‌ا… و چون تمام نمودی بگو الحمدلله. کسی که چنین کند هرگز از آن طعام از او سؤال نکنند.

 

حضرت صادق (ع): آب زمزم شفا است از هر دردی.

 

حضرت صادق (ع): هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث است.

 

حضرت صادق (ع): جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می‌شود که فرزند سقط شود و یا دیوانه شود و یا صرع داشته باشد. نمی‌بینی کسی که صرع می‌گیرد اکثراً یا در اول ماه یا در آخر ماه می‌باشد.

 

حضرت موسی کاظم (ع): پرسیدند که اگر تا حالت جماع جامه از روی مرد و زن وا شود چیست فرمودند با کی نیست.

 

حضرت صادق (ع): پرسیدند از حضرت اگر کسی زن خود را عریان کند و به او نظر کند چون است فرمود که مگر لذتی از این بهتر می‌باشد.

 

امام رضا (ع): پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمودند با کی نیست.

 

حضرت صادق (ع): فرمودند که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.

 

پیامبر اکرم‌(ع): جماع مکن با زن خود مگر آن که تو دستمالی از برای خود داشته باشی و او دستمالی از برای خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می‌شود و آخر به جدایی می کشد.

 

پیامبر اکرم(ص): بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ربا کننده و صاحب بدعت باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): در شب عید فطر جماع مکن که فرزندی به وجود آید شر بسیار از او به ظهور آید و در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا علی جان در زیر درخت میوه‌دار جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): یا علی جان در شب سه شنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): در شب دوشنه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): جماع کنید در شب جمعه که اگر فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهر باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست می‌دارم هرگز از دل او بدر نمی‌رود.

 

پیامبر اکرم(ص): حق شوهر بر زن آن است که روزه مستحبی و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را برای شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو کند و هر بامداد وشام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. و هیچ چیزی بی‌اجازه او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت: یا رسول الله! هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد . فرمودند: بلی.

 

امام صادق(ع): هر زنی که شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضی کند.

 

امام صادق (ع): جهاد زن به نیکو شوهر داری است.

 

امام موسی کاظم (ع): از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد .

 

پیامبر اکرم (ص): هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کند خداوند هفت در جهنم را بروی او می‌بندد و هشت در بهشت را بر روی او می‌گشاید تا از هر دری که خواهد وارد شود.

 

پیامبراکرم (ص): زنی که به شوهرش آبی دهد عبادت یک سال برای او نویسد و برای او شهری در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.

 

پیامبر اکرم (ص): خوشا به حال زنی که شوهر از وی خشنود باشد.

 

پیامبر اکرم(ص): سه زن است که حق تعالی عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا (ع) خواهد بود.

 

اول: صبر بر غیرت شوهر.

دوم: صبر بر اخلاق بد مرد.

سوم: زنی که بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش.

 

حضرت علی (ع): خاکروبه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید که شیطان در آن جا می‌گیرد.

 

پیامبر اکرم (ص): خانه شیطان در خانه های شما جایی است که عنکبوت می‌کند. پس پاک کنید آنها را که باعث فقر و پریشانی می‌شود.

 

امام رضا(ع): هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش که به اذن متعال از درد سر و درد شقیقه سالم می‌مانی و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.

 

امام سجاد (ع): در سر سفره استخوانها را خوب پاک نکنید که مقداری سهمیه اجنه است و اگر خوب پاک شود چیزی از منزل شما می برند که ازآن مقدار بهتر باشد.

 

امام جعفر صادق(ع): هر بنده که آب بخورد و امام حسین (ع) و اهل بیت او را یا کند و لعنت کشندگان آن حضرت را حق تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او پاک نماید و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صدهزار بنده آزاد کرده باشد.

 

حضرت تصادق(ع): پیش از آب خوردن بسم الله بگویید و دمی بخورید و الحمدلله بگوید پس باز بسم الله بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدالله بگوید و مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و وثوابش از برای او باشد.

 

پیامبر اکرم (ص): در شب معراج زنانی چند از امت خود را در عذابی شدید دیدم. زنی را دیدم که به موهایش آویخته شده، مغز سرش می‌جوشید سوال نمودم که او چه کرده است گفتند: او موی خود را از مزدان نامحرم نمی‌پوشانده است. و زنی را دیدم که گوشت بدنش را با قیچی‌های آتشی قیچی می‌کردند، گفتم او چه کرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش می‌داده که به او رغبت کنند.

 

پیامبر اکرم(ص): وقتی دیدی زنها سرهایشان را مثل کوهان شتر درست کردند، ایشان را لعنت کنید که آنها معلومند و نمازشان مقبول نیست.

 

پیامبر اکرم (ص): هر کس عمدا نماز را ترک کند کافر است.

 

پیامبر اکرم (ص): وقت نماز که می‌شود ملکی جلوی روی مردم ندا می کند ای مردم بایستید به طرف آتشی که از گناه بر پشت های خود افروخته اید، پس آن از با نماز خاموش کنید.

 

امام سجاد (ع): هنگامی که به نماز می‌ایستی طوری آن را به جا آور که گویی آخرین نماز توست.

 

امام رضا (ع): نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است.

 

حضرت مهدی (ع): هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال.

 

حضرت مهدی (ع): معلون است معلون است کسی که نماز صحبش را تاخیر بیندازد تا زمانی که ستارگان محو شوند.

 

منبع:گنجهای معنوی

 سیاست‌ها او تدابیر امام رضاعلیه السلام
آشنایی با اهل بیت(علیهم السلام)-قسمت آخر
آشنایی با اهل بیت(علیهم السلام)-قسمت چهارم
آشنایی با اهل بیت(علیهم السلام)-قسمت سوّم
آشنایی با اهل بیت(علیهم السلام)-قسمت دوّم
آشنایی با اهل بیت(علیهم السلام)-قسمت اوّل
خطبه غدیر
امام علی(علیه السلام) در منابع اهل سنّت
مباهله
حرکت امام حسین(علیه السلام) از مدینه
حرکت امام حسین(علیه السلام) از مکه به عراق
امام حسین(علیه السلام) در مکّه
كربلا از دیدگاه حاملان وحی
پاره‌ای از ویژگی‌های عباس(علیه السلام)قسمت اول
پاره‌ای از ویژگی‌های عباس(علیه السلام) قسمت دوّم
گذشت و مهربانی در سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله)
عمل به گفتار در سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله)
درس اربعین
اهیمت اربعین از کجاست؟
غنیمت شمردن فرصت‌ها در اسارت شام
غبارغلیظ نفاق در زمان امام حسن (علیه السلام)
آشنایی با سیره رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
توصیه ای از امام حسن عسگری (ع)
آرزوی پیامبر (ص)
عمه سادات سلام علیک
حضرت زهرا (سلام الله علیها)، علّت خلقت
رضایت خدا در رضایت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
شناخت پاره ای ویژگی های حضرت زهرا (س)