آدمی اگر بخواهد خوشبخت باشد !+ عکس

آدمی اگر بخواهد خوشبخت باشد !+ عکس

 

 

آدمی اگر بخواهد فقط خوشبخت باشد ، به زودی موفق می گردد…

 

 

 

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است …

 

 

 

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند تصور می کند ….!

 

مونتسکیو

آدمی اگر بخواهد خوشبخت باشد !+ عکس

حقیقت نوشت

 

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ . . .